Tinklapio naudojimosi taisyklės

Versija spausdinimuiVersija spausdinimuiSiųsti drauguiSiųsti draugui

              INTERNETINĖS STATYBOS TAISYKLIŲ SISTEMOS – STATAI NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS /
                                                                   NAUDOJIMOSI SUTARTIS
 
                                                                    STATAI_2010.03.29_v1
 
 
1.     Apirėžimai ir paaiškinimai
1.1.   Svetainė – internetinė svetainė adresu www.statybostaisykles.lt, kurios naudojimosi tvarką nustato šios naudojimosi Taisyklės.
1.2.   Statybos taisyklės – laikantis statybos techninio reglamento STR 1.01.05:2007 “Normatyviniai statybos techniniai dokumentai” reikalavimų parengtos, Lietuvos statybininkų asociacijos patvirtintos ir Svetainėje patalpintos statybos taisyklės.
1.3.   Turinys – Statybos taisyklės ir kita informacija patalpinta Svetainėje.
1.4.   Internetinė statybos taisyklių sistema (toliau STATAI) – tai elektroninis statybos taisyklių sprendimas adresu www.statybostaisykles.lt.
1.5.   Vartotojas – asmuo (fizinis ar juridinis) bet kokia apimtimi besinaudojantis Svetaine.
1.6.   Naudojimosi taisyklės (toliau Taisyklės) – šios internetinės statybos taisyklių sistemos – naudojimosi taisyklės/ naudojimosi sutartis.
1.7.   Administratorius – Lietuvos statybininkų asociacija, vykdanti Svetainės ir jos Turinio administravimą.
 
2.     Bendrosios nuostatos
2.1.   Svetainę ir jos Turinį administruoja Lietuvos statybininkų asociacija įsikūrusi Lukiškių g. 5-501, 502 Vilniuje.
2.2.   Svetainė, elektroninis Svetainės sprendimas, STATAI elektroninės ir popierinės statybos taisyklės bei jų turinys yra autorinė Lietuvos statybininkų asociacijos ir jos partnerių nuosavybė ir yra saugoma įstatymų.
2.3.   Šiomis naudojimosi Svetaine Taisyklėmis yra nustatyta Svetainės naudojimo tvarka, svetainės Turinio naudojimosi teisės, komentarų talpinimo ir kito Svetainės naudojimosi sąlygos bei Administratoriaus ir Vartotojo teisės, pareigos ir atsakomybės. Taisyklės yra privalomos visiems Svetainės Vartotojams ir Administratoriui.
2.4.   Svetainės Vartotojas patvirtina savo sutikimą su šiomis naudojimosi Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis Vartotojo registracijos metu palikdamas žymą specialiame lauke, pavadintame „su Taisyklėmis susipažinau ir sutinku“ ir/arba naudodamasis Svetaine. Naudojimosi Taisyklių patvirtinimas yra laikomas Naudojimosi sutarties tarp Vartotojo ir Administratoriaus sudarymu. Asmenys, nesutinkantys su bent viena iš šių naudojimosi Taisyklių sąlygų, neturi teisės naudotis Svetaine.
 
3.     Naudotojų tipai ir teikiamos paslaugos
Skiriami keturi internetinės statybos taisyklių sistemos (STATAI) naudotojų lygiai:
3.1.   LSA nariai – tai juridiniai asmenys, Lietuvos statybininkų asociacijos nariai. Visi LSA nariai, kurie privalo mokėti LSA nario mokestį, naudojasi Statybos taisyklėmis ir kitu Svetainės Turiniu nemokamai. LSA narių teisės ir pareigos nustatytos Lietuvos statybininkų asociacijos nuostatose. LSA nariai turi visas STATAI vartotojo teises ir pareigas. LSA narys, netekęs LSA nario statuso, atitinkamai netenka ir automatinės STATAI narystės, tačiau gali tapti STATAI vartotoju pagal šiose naudojimosi taisyklėse nustatytą tvarką.
 

3.2.   STATAI vartotojas – tai juridinis asmuo, prisiregistravęs svetainėje ir naudojantis internetinės statybos taisyklių sistemos (STATAI) Statybos taisykles, patvirtinęs Statybos taisykles įmonės vadovo tvarkomuoju dokumentu bei mokantis nustatyto dydžio metinį mokestį. STATAI vartotojas, sumokėdamas mokestį, patvirtina sutartį su Administratoriumi, kad šias Statybos taisykles įteisino vadovo tvarkomuoju dokumentu ir laikosi jose nustatytų minimalių statybos reikalavimų, atlikdamas Statybos taisyklėse aprašytus darbus.
STATAI vartotojas turi teisę taisyklėse nurodyta tvarka ir tikslais naudotis Svetainės paslaugomis, gauti visą informaciją, oficialiai talpinamą Svetainėje, naudoti Statybos taisykles komerciniams tikslams, t.y. siekiant sau naudos, naudodamas Statybos taisykles įmonės atestacijai, sudarydamas sutartis su statybos užsakovais; kitiems šioms taisyklėms bei Lietuvos Respublikos įstatymams neprieštaraujantiems tikslais, nepažeisdamas Svetainės ir Svetainės Turinio kūrėjų nuosavybės ir autorystės teisių.

3.3.   Registruoti vartotojai – tai fiziniai ir juridiniai asmenys, teisingai atlikę registraciją Svetainėje ir patvirtinę šią internetinės statybos taisyklių sistemos naudojimosi sutartį.
3.4.   Neregistruotas vartotojas – tai atsitiktinis neprisiregistravęs, bet kokia apimtimi besinaudojantis Svetainės naudotojas. Prieš pradėdamas naudotis Svetaine, neregistruotas vartotojas privalo susipažinti su šiomis Svetainės naudojimosi taisyklėmis, nes, bet kokia apimtimi besinaudodamas Svetaine, privalo šių taisyklių laikytis. Jei su šiomis taisyklėmis nesutinka, vartotojas neturi teisės naudotis Svetaine. Neregistruoti vartotojai gali nemokamai naudotis visa Svetainėje esančia informacija tik asmeniniais nekomerciniais tikslais ir nepažeisdami autorinių Svetainės kūrėjų, Svetainės informacijos nuosavybės ir naudojimo teisių taip, kaip tai nurodo Lietuvos Respublikos teisės aktai ir ši sutartis.
3.5.   Visais atvejais, Statybos taisykles draudžiama kopijuoti ir naudoti kitų informacinių portalų, vidinių informacinių sistemų bei popierinių ir elektroninių dokumentų informacijos kūrimo pagrindu siekiant gauti tiesioginės ir netiesioginės naudos už šios informacijos platinimą ar teisę naudoti trečioms šalims.
3.6.   Ši sutartis galioja kiekvienam fiziniam ar juridiniam asmeniui turinčiam savo registracijos numerį atskirai ir nepereina automatiškai jokiai kitai trečiai šaliai jokio kito susitarimo pagrindu.
 
4.     Vartotojo ir administratoriaus teisės ir pareigos
4.1.   Vartotojas turi teisę:
        1.     Atitinkamai pagal Vartotojui priskirtą vartotjo tipą bei bendras sąlygas aprašytas 3.1 – 3.6 šių Taisyklių punktuose ir laikydamasis Svetainės naudojimosi Taisyklių sąlygų, naudotis jam suteikiamomis paslaugomis.
4.2.   Vartotojas įsipareigoja:
        1.     Naudotis Svetaine tik griežtai laikydamasis visų Taisyklių sąlygų;
        2.     Nenaudoti iš Svetainės ar jos Administratoriaus gautos informacijos neteisėtiems veiksmams atlikti;
        3.     Nesijungi prie Svetainės automatizuotu būdu ir neimti informacijos iš/per Svetainės naudojantis automatizuotu būdu. Vartotojas neturi teisės jungtis ir naudotis ar bandyti prisijungti ir pasinaudoti bet kokiomis Svetainės paslaugomis per kitą nei yra nustatyta Administratoriaus naudotojo sąsają (angl. interface), nebent tai yra vienareikšmiškai leidžiama remiantis tarp Vartotojo ir Administratoriaus sudarytomis kitomis sutartimis;
        4.     Nekaupti iš/per Svetainės gautos informacijos bei nesisteminti šios informacijos į jokias duomenų bazes siekiant informaciją parduoti ar viešai platinti tretiems asmenims;
        5.     Svetaine naudotis tik tokiu būdu, kuris negali sukelti pavojaus Svetainės tinkamam veikimui, saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Svetaine.
        6.     Nesijungti prie Svetainės naudojantis svetimu prisijungimo vardu;
        7.     Prie svetainės Turinio pateikti komentarus susijusius tik su svetainės Turiniu. Už pateiktą komentarą visiškai ir individualiai atsako Vartotojas. Vartotojas įsipareigoja netalpinti komentarų kuriuose:
                1.     Žeminama fizinių ir juridinių asmenų garbė ir/arba orumas;
                2.     Pateikiami žinomai melagingi teiginiai ir/ar informacija;
                3.     Yra reklama.
        9.     Iš STATAI administracijos į Vartotojo nurodytą el. pašto adresą gavus informaciją apie atnaujintas Taisykles, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų perskaityti jas ir išreikšti savo poziciją, dėl tolimesnio savo statuso. Vartotojui neatsiuntus savo pozicijos, bus laikoma, kad Vartotojas sutinka su STATAI Taisyklių pakeitimais;
        10.  Sutinka gauti STATAI sistemos ir Lietuvos statybininkų asociacijos pagrindines naujienas bei naujienas pagal pačio Vartotojo pažymėtas informacijos prenumeratos temas;
        11.  Nesutikdamas su Taisyklių pakeitimais ir/ar naujomis taisyklėmis, Vartotojas privalo nedelsiant panaikinti savo registraciją Svetainėje. Registracijos panaikinimas nepanaikina Vartotojo iki registracijos panaikinimo prisiimtų pareigų.
4.3.   Administratorius įsipareigoja:
        1.     Administruoti Svetainę ir, atsižvelgiant į šių Taisyklių nuostatas, sudaryti sąžiningiems Vartotojams galimybę naudotis Svetaine bei jos paslaugomis.
        2.     Dėti visas pastangas nepertraukiamam ir tinkamam Svetainės darbui užtikrinti, bei Svetainės gedimams operatyviai taisyti. Administratorius nustato ir įsipareigoja:
                1.  Aktyviu Svetainės darbo laiku, t.y. darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 valandos, neatlikti
                    planinių ir profilaktikos darbų, o jei planiniai ir profilaktikos darbai dėl kokių nors priežasčių
                    gali būti atliekami tik Aktyviu Svetainės darbo laiku, jie gali būti atliekami tik ne vėliau kaip
                    prieš 2 dienas įspėjus Vartotojus. Aktyviu laiku Administratorius pastebėjęs Svetainės
                    darbo sutrikimus arba apie Svetainės darbo sutrikimą pranešus Vartotojui, įsipareigoja
                    tuoj pat imtis veiksmų normaliam Svetainės funkcionavimui atstatyti. Gavus informaciją iš
                    Vartotojų arba pastebėjus sistemos neveikimą, Administratorius įsipareigoje per vieną
                    dieną atstatyti sistemos veikimą;
                2.   Neaktyviu laiku, t.y. savaitgaliais ir švenčių dienomis bei darbo dienomis nuo 17:00 iki
                    8:00 valandos, Svetainė turi funkcionuoti standartiniu rėžimu ir negali būti atnaujinama
                    neįspėjus Vartotojų. Planiniai arba profilaktikos darbai gali būti vykdomi tik Neaktyviu laiku
apie tai prieš 2 dienas informavus Vartotojus.
        3.     Gautus duomenis apie Vartotoją laikyti saugiai ir nenaudoti jų neteisietiems veiksmams atlikti, taip pat nesudaryti sąlygų tretiesiams asmenims jais pasinaudoti, nebet to reikalaujama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
        4.     Tyčia neskleisti melagingos informacijos Svetainėje siekiant pakenkti Svetainės Vartotojams.
        5.     Tyčia nekenkti Vartotojams užteršiant Svetainėje esančią informaciją virusais ar kitomis priemonėmis galinčiomis kaip nors įtakoti Vartotojų kompiuterių ir jų programinės įrangos darbą.
        6.     Sudaryti sąlygas Vartotojui atsisakyti Svetainės teikiamų paslaugų po to kai pasikeičia paslaugų kaina ar jų naudojimosi sąlygos;
        7.     Svetainėje, visiems laisvai prieinamoje vietoje elektroninėmis priemonėmis savalaikiai teikti informaciją apie visus Svetainės Turinio ir Svetainės naudojimo sąlygų esminius pasikeitimus. Suteikti galimybę visiems Vartotojams užsiregistruoti ir gauti informaciją apie pasikeitimus elektronine forma. Administratorius neatsako už dėl galimo Vartotojo naudojamų elektroninių sistemų sutrikimų metu tikėtinai prarastą  ar Vartotojo nepasiekusią informaciją.
4.4.   Administratorius turi teisę:
        1.     Keisti Svetainės teikiamos informacijos/paslaugų asortimentą, formą ir kainą. Informacija apie pakeitimus prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų turi būti nusiųsta į kiekvieno STATAI vartotojo nurodytą el. pašto adresą ir pakeitimų dieną turi būti patalpinta STATAI naujienų skyriuje;
        2.     Keisti šias Svetainės naudojimosi Taisykles. Tinklapio naudojimosi Taisyklių pakeitimas ar naujos taisyklės laikomos įsiteisėjusiomis, kai nuo Vartotojų informavimo ir Taisyklių pakeitimo Svetainėje praeina 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.
        3.     Pagal poreikį perleisti savo teises ir pareigas susijusias su šiose Taisyklėse nurodytų tikslų vykdymu, kylančias iš Taisyklių ir Svetainės administravimo tretiesiems asmenims be Vartotojo sutikimo, apie tai prieš 7 kalendorines dienas elektroniniu būdu informaciją nusiuntus į  kiekvieno STATAI vartotojo nurodytą el. pašto dėžutę.
        4.     Informacija apie visus šiame skyriuje aprašytus pakeitimus prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų turi būti nusiųsta į kiekvieno STATAI vartotojo nurodytą e_pašto adresą ir pakeitimų dieną turi būti patalpinta STATAI naujienų skyriuje. Už elektroninio pašto adreso teisingumą atsako pats Vartotojas. Išsiųsta žinutė laikoma Vartotojo įspėjimu apie pasikeitimus. Neprisiregistravusiems Vartotojams žinutė apie Taisyklių pakeitimus ir/ar naujas taisykles patalpinama Svetainės naujienų skiltyje. Vartotojai nesutinkantys su Taisyklių pakeitimu gali atsisakyti naudotis sistema arba prieštaraujamus pakeitimų punktus elektroniniu laišku ar raštu informuoti Administratorių ir atskiru susitarimu suderinti papildomas sutarties sąlygas. Per nustatytą terminą negavus Vartotojo elektroniniu laišku ar raštu išreikštos pozicijos laikoma kad Vartotojas sutinka su Taisyklių ir Sutarties pakeitimais.
4.5.   Administratorius, turi teisę:
        1.     Be papildomo įspėjimo ištrinti Vartotojų pateiktus komentarus, jei juose žeminama fizinių ar juridinių asmenų garbė ir/arba orumas, pateikiami žinomai melagingi teiginiai ir/ar informacija, yra reklama, komentarai nesusiję su Svetainės Turiniu ar kitais atvejais jei taip nusprendžia Administratorius;
        2.     Be papildomo įspėjimo Vartotojams apriboti galimybę naudotis arba visiškai neleisti naudotis Svetaine, jei nustatomi naudojimo Taisyklių pažeidimai.
 
5.     Registracija duomenų bazėje ir atsiskaitymai
5.1.   Registracija:
        1.     Registracija gali būti vykdoma Svetainėje teisingai užpildžius registracijos anketą ir nurodžius tikslius savo duomenis arba kitų sutarčių su Administratoriumi pagrindu Administratoriui pateikus Naudotojui prisijungimo duomenis;
        2.     Vartotojas  įsipareigoja nedelsdamas pakeisti ir/arba papildyti registracijos duomenis, kuriuos jis pateikė registruodamasis Svetainėje, registracijos duomenims pasikeitus. Administratorius jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Vartotojui ir/ar tretiesiems asmenims dėl to, jog naudotojas nurodė neteisingus ir/ar neišsamius registracijos duomenis arba nepakeitė ir nepapildė registracijos duomenų jiems pasikeitus;
        3.     Vienu prisijungimo vardu ir slaptažodžiu gali naudotis tik vienas fizinis asmuo, nesvarbu ar jis yra Vartotojas fizinis asmuo, ar atstovauja Vartotoją juridinį asmenį. Jeigu Vartotojas neužtikrina aukščiau šiame papunktyje nustatyto reikalavimo, be Taisyklių 6.7. punkte nustatytos sankcijos, visa apimtimi atsako už asmenis pasinaudojusi vartotojo prisijungimo vardu ir slaptažodžiu. Vartotojas neatsako už žalą, jei Vartotojo prisijungimo duomenys dėl administratoriaus kaltės patenktų tretiems asmenims.
5.2.   Atsiskaitymas:
        1.     Atsiskaitymas su Administratoriumi, jei nėra papildomų galiojančių sutarčių tarp Administratoriaus ir vartotojo, nustatančių kitokių atsiskaitymo sąlygų už naudojimąsi Svetaine, yra vykdomas iš ankstinio apmokėjimo principu;
        2.     Administratorius mokamą informaciją ar paslaugas pateikia tik po to, kai vartotojas apmoka už informaciją ar paslaugas.Vartotojas privalo sumokėti Administratoriui už informaciją ar paslaugas banko pavedimu informacijos ar paslaugos kainą, vadovaudamasis apmokėjimo instrukcijomis. Apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Administratoriui įmonės banko sąskaitoje, įmonės sąskaita yra nurodyta apmokėjimo instrukcijose;
        3.     Vartotojui pageidaujant gauti PVM sąskaitą – faktūrą, Vartotojas, laikydamasis apmokėjimo instrukcijų, privalo pareikšti pageidavimą, kad pageidauja gauti PVM sąskaitą – faktūrą ir pateikti reikalaujamus duomenis.
        4.     Mokėjimo pavedimo kopija Vartotojo pagal poreikį gali būti teisėtai naudojama kaip įrodymas kad Vartotojas yra STATAI sistemos vartotoju nuo pavedimo datos.
 
6.     Kitos šalių atsakomybės
6.1.   Administratorius atsako už savo įsipareigojimų, nustatytų šiose Taisyklėse ir galiojančiuose teisės aktuotse tinkamą vykdymą.
6.2.   Administratorius garantuoja, kad visos jo teikiamos paslaugos yra teisėtos ir atitinka Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nuostatas.
6.3.   Svetainėje gali būti skelbiamos nuorodos į kitus tinklapius arba informacija iš kitų tinklapių, kurie priklauso ir yra administruojami ne Administratoriaus. Tokios nuorodos ir informacija yra publikuojamos tik Vartotojų patogumui. Administratorius nekontroliuoja šių svetainių ir jų turinio ir atsiriboja nuo bet kokios atsakomybės už šiuos tinklapius ir informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant, svetainių saugumą, jose skelbiamos informacijos turinį bei formą.
6.4.   Administratorius tik sudaro techninę galimybę Vartotojams šalia svetainės Turinio pateikti komentarus, susijusius su svetainės Turiniu. Už pateiktą komentarą visiškai ir individualiai atsako Vartotojas.
6.5.   Administratorius neatsako už jokius Svetainės veiklos sutrikimus, kurie nebuvo tyčia įtakoti Administratoriaus. Jokie Vartotojų ir/ar trečiųjų asmenų dėl Svetainės laikino sutrikimo patirti nuostoliai nebus Administratoriaus atlyginami. Jei bendras svetainės sutrikimų laikas aktyviu laikotarpiu užtruks ilgiau kaip 30 dienų per metus, tai administratorius įsipareigoja Vartotojui pratęsiant sutartį įsipareigoja suteikti 50% nuolaidą.
6.6.   Vartotojas visa apimtimi atsako už savo įsipareigojimų, nustatytų šiose Taisyklėse ir galiojančiuose teisės aktuose tinkamą vykdymą.
6.7.   Vartotojas įsipareigoja atlyginti visus Administratoriaus ir/arba trečiųjų asmenų nuostolius, kilusius ir/ar galimai kilsiančius dėl Vartotojo veiksmų ir/arba neveikimo pažeidžiant šias taisykles.
6.8.   Vartotojui pažeidus Taisyklių [4.2.2. – 4.2.8.] papunkčius, Administratorius turi teisę reikalauti sumokėti, o Vartotojas privalo sumokėti Administratoriui nuo 300 Eur.  iki 3000 Eur. dydžio netesybas, priklausomai nuo padarytos žalos dydžio. Aukščiau aptariamų netesybų sumokėjimas neatleidžia nuo pareigos ištaisyti padarytus pažeidimus ir/ar padengti trečiųjų šalių nuostolius.
 
7.     Kitos sąlygos
7.1.   Vartotojui registruojantis Svetainėje suvedus nepilnus registracijos duomenis (duomenų nepakanka identifikuoti Duomenų bazėje prisiregistravusį asmenį) ir/arba kilus abejonių dėl prisiregistravusio asmens tapatybės, Administratorius gali atsisakyti registruoti tokį naudotoją, pareikalauti papildyti registracijos duomenis arba prisiregistravęs asmuo bus identifikuojamas pagal mokėtoją, atsiskaičiusį už mokamas Svetainės paslaugas.
7.2.   Jeigu Vartotojas su Administratoriumi yra sudaręs kitas sutartis, kuriose analogiški santykiai reglamentuojami kitaip, tai tų sutarčių nuostatos bus laikomos antrinėmis Taisyklių atžvilgiu, išskyrus atvejus kai prie tam tikrų Taisyklių nuostatų nurodyta priešingai.
7.3.   Vartotojas besąlygiškai sutinka su visomis Taisyklių sąlygomis ir patvirtina, kad pateikia savo duomenis Svetainėje savo vardu ir savo noru bei besąlygiškai ir neatšaukiamai sutinka, jog Administratorius neribotą laiką valdytų ir tvarkytų bet kokius pateiktus Vartotojo duomenis, įskaitant asmens duomenis, ir naudotų juos Taisyklių vykdymo tikslams, tiesioginės rinkodaros, statistikos tikslams, Vartotojo mokumui įvertinti ir įsiskolinimui valdyti bei finansinės apskaitos tikslams.
7.4.   Svetainės veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Bet kokie ginčai, kilę dėl Administratoriaus veiklos ar susiję su ja, bus sprendžiami derybų keliu, ir jei nesutarimai taikiai neišsprendžiami, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka. Sutartinis Teismingumas nustatomas pagal Administratoriaus buveinės vietą.
 

 
Lietuvos statybininkų asociacijos administracija