04. Keramikos ir stiklo gaminiai

ST 124478472.800.09:2012 „Keramikos ir stiklo gaminių tvarkyba“

Rengė:  Lietuvos statybininkų asociacija
Recenzavo:  dr. Martynas Malakauskas; Kultūros paveldo departamentas prie kultūros ministerijos
© LIETUVOS STATYBININKŲ ASOCIACIJA   Reg. Nr. 2015-01-23. Įsakymo Nr. 4.
 

Turinys
 

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

 
1. Statybos taisyklės ST 121895674.800.09:2012 „Keramikos ir stiklo gaminių tvarkyba“ parengtos laikantys PTR 2.09.01:2006 „Keramikos gaminiai ir konstrukcijos. Bendrieji reikalavimai“ ir PTR 2.10.01:2006 „Stiklo gaminiai. Bendrieji reikalavimai“. Taip pat taisyklės parengtos vadovaujantis STR.1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ reikalavimais. Rengiant Taisykles vadovautasi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu, Statybos įstatymu ir kitais teisės aktais, paveldo tvarkybos reglamentais bei statybos techniniais reglamentais ir kitais normatyviniais dokumentais.
2. Šios statybos taisyklės reglamentuoja atliekamų statybos darbų būdus, kokybės reikalavimus ir rekomenduojamos taikyti vykdant darbus susijusius su keramikos ir stiklo gaminiais.
3. Reglamente nustatyti reikalavimai rekomenduojami visiems viešojo administravimo subjektams, juridiniams ir fiziniams asmenims, atliekantiems nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybą.
4. Statybos taisyklėse technologinių procesų kokybės ir kontrolės valdymo sistema, paremta bendraisiais vidaus kokybės vadybos principais, aprašytais LST EN ISO 9001:2001.
 

II SKYRIUS. NUORODOS

 
5. Statybos taisyklės parengtos laikantis tokių galiojančių normatyvinių dokumentų bei standartų:
5.1. STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ (Žin., 2007, Nr 131-5326);
5.2. PTR 2.09.01:2006 „Keramikos gaminiai ir konstrukcijos. Bendrieji reikalavimai“;
5.3. PTR 2.10.01:2006 „Stiklo gaminiai. Bendrieji reikalavimai“;
5.4. 1.01.01:2005 "PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTŲ RENGIMO TAISYKLĖS";
5.5. LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS ĮSTATYMAS;
Norint matyti daugiau, reikia tapti STATAI vartotoju