08.______ATNAUJINTA______Betonavimo darbai

ST 121895674.205.01.01:2014 "Betonavimo darbai"
 
Rengė:  dr. Martynas Malakauskas, inž. Kęstutis Malakauskas.
Recenzavo:  inž. Robertas Dargis, inž. Algimantas Jarašiūnas, inž. Julius Jauniškis, inž. Kęstutis Grimalis, inž. Dainius Smilgys, inž. Lionginas Sakalauskas.
© LIETUVOS STATYBININKŲ ASOCIACIJA   Reg. Nr. 2014-12-01. Įsakymo Nr. 72
 
TURINYS
 
 
 
 
1.        Lietuvos statybininkų asociacijos statybos taisyklės ST 121895674.205.01.01:2014 „Betonavimo darbai“ parengtos laikantis STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ [5.2]. Statybos taisyklės yra normatyvinių statybos techninių dokumentų sistemos dalis, priklausanti savanoriškai taikomų normatyvinių statybos techninių dokumentų sričiai. Rengiant Taisykles vadovautasi galiojančiais normatyviniais dokumentais, bei sertifikuotų Lietuvoje medžiagų, gaminių ir konstrukcijų gamintojų rekomendacijomis.
2.        Šios statybos taisyklės reglamentuoja atliekamų statybos darbų būdus, kokybės reikalavimus ir taikomos vykdant betonavimo darbus.
3.        Statybos taisyklėse technologinių procesų kokybės ir kontrolės valdymo sistema, paremta bendraisiais vidaus kokybės vadybos principais, aprašytais LST EN ISO 9001:2008
4.        Statybos taisyklių reikalavimai yra privalomi visiems statybininkų asociacijos narių bei elektroninės Statybos taisyklių sistemos „STATAI“ narių sąraše esančių įmonių darbuotojams. Techniniai reikalavimai ir darbų kontrolė pateikti šių Taisyklių III skyriuje.
 
 
5.        Statybos taisyklės parengtos laikantis tokių galiojančių normatyvinių dokumentų bei standartų:
5.1.                 Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas (Žin., 2010, Nr. 84-4401);
5.2.                 STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ (Žin., 2007, Nr 131-5326);
5.3.                 STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ (Žin., 2011-05-19, Nr. 60-2870);
5.4.                 STR 2.01.01(1):2005 “Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas” (Žin., 2005, Nr. 115-4195);
5.5.                 STR 2.05.13:2004 „Statinių konstrukcijos. Grindys“ Žin., Nr. 56-1946);
5.6.                 LST EN 206:2014 Betonas. Techniniai reikalavimai, eksploatacinės charakteristikos, gamyba ir atitiktis;
5.7.                 LST EN 12350-2:2009 Betono mišinio bandymai. 2 dalis. Slankumo bandymas;
5.8.                 LST EN 12350-3:2009 Betono mišinio bandymai. 3 dalis. Vebe bandymas;
5.9.                 LST EN 12390-3:2009 Sukietėjusio betono bandymai. 3 dalis. Bandinių gniuždymo stipris;
5.10.             LST EN 12620:2003+A1:2008 Betono užpildai;
5.11.             LST 1974:2012 ST EN 206-1 taikymo taisyklės ir papildomieji nacionaliniai reikalavimai;
5.12.             LST EN 197-1:2011 Cementas. 1 dalis. Įprastinių cementų sudėtis, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai;
5.13.                 LST EN 934-2:2009+A1:2012 Betono, statybinio ir injekcinio skiedinio įmaišiniai priedai. 2 dalis. Betono įmaišiniai priedai. Apibrėžtys, reikalavimai, atitiktis, ženklinimas ir etikečių tvirtinimas;
5.14.             LST EN 12699:2003 Specialieji geotechnikos darbai. Spraustiniai poliai;
5.15.             www.statybostaisyklės.lt naudojimosi taisyklės.
 
 
 
6.        Betonas yra medžiaga, gauta sumaišius cementą, stambiuosius ir smulkiuosius užpildus bei vandenį, pridėjus priedų bei įmaišų arba be jų, kurios reikiamos savybės susiformuoja hidratuojantis cementui.
Statant, remontuojant ir rekonstruojant statinius  betonavimo darbai vykdomi prisilaikant statinio projekto, SDTP, normatyvinių dokumentų ir šių taisyklių reikalavimų.
Betono savybės ir jo projektinė kokybė priklauso nuo rišamųjų medžiagų, užpildų, vandens, priedų kokybės, vandens-cemento  santykio, mišinio paruošimo, transportavimo bei betonavimo technologijos, kietėjimo sąlygų, trukmės ir kitų veiksnių, o gelžbetonio - ir nuo armatūros bei armavimo kokybės.
Monolitinio gelžbetonio gamybos procesas susideda iš būsimosios konstrukcijos klojinių ruošimo, armavimo, betonavimo ir kietėjančio betono priežiūros.
7.        Simboliai ir santrumpos (LST EN 206-2014)
 
S1 iki S5
F1 iki F6
C…/…

LC…/…
f
ck.cube 
f
ck. cyl 
CEM
D
max
betono mišinio konsistencijos klasės, išreiškiamos slankumu;
betono mišinio konsistencijos klasės, išreiškiamos sklidumu;
normalaus (tankis didesnis kaip 2000 kg/m³) ir sunkiojo (tankis didesnis kaip 2600 kg/m³)  betono stiprio gniuždant klasė;
lengvojo (tankis 800-2000 kg/m³) betono stiprio gniuždant klasė;
betono stipris gniuždant, kai bandiniai kubai;
betono stipris gniuždant, kai bandiniai cilindrai;
cemento tipas pagal LST EN 197-1;
lengvojo betono tankio klasė;
didžiausias užpildo grūdelio nominalus dydis.
 
Norint matyti daugiau, reikia tapti STATAI vartotoju