01. Elektros energetikos objektų ir įrenginių statybos taisyklės

ST 124478472.03:2013 "Elektros energetikos objektų ir įrenginių statyba"

Rengė:  LIETUVOS ELEKTROS ENERGETIKOS ASOCIACIJA
Recenzavo:  LIETUVOS ELEKTROS ENERGETIKOS ASOCIACIJA
© LIETUVOS STATYBININKŲ ASOCIACIJA   Reg. Nr. 2014-11-10. Įsakymo Nr. 61
 
DĖMESIO!!!
 
2014-09-10 d. buvo pasirašyta sutartis tarp Lietuvos elektros energetikos asociacijos ir Lietuvos statybininkų asociacijos, pagal kurią buvo nutarta įtraukti Lietuvos elektros energetikos asociacijos parengtas, recenzuotas ir patvirtintas statybos taisykles ST 124478472.03:2013 "Elektros energetikos objektų ir įrenginių statyba" į elektroninės Lietuvos statybininkų asociacijos statybos taisyklių versijos apimtį.
 
Taisyklės įsigalioja nuo 2014-12-09
 
TURINYS
 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. TAISYKLIŲ NORMAVIMO OBJEKTAS IR TAIKYMO SRITIS

 
            1. Šias Elektros energetikos objektų ir įrenginių statybos taisykles (toliau – Taisyklės) ST 124478472.03:2013 parengė Lietuvos elektros energetikos asociacija.
            2. Taisyklės parengtos vadovaujantis LR Statybos įstatymu ir STR 1.01.05:2002 „Normatyviniai statybos techniniai reikalavimai“.
3. Taisyklės nusako 0,4 – 400 kV elektros energetikos objektų ir įrenginių statybos, montavimo ir remonto darbų procesą ir su tuo susijusių teisės aktų reikalavimus.
4. Šios Taisyklės nustato:
35 – 400 kV TP, 10 kV SP, komutacinių aparatų, srovėlaidžių, modulinių ir stulpinių transformatorių, 6 – 330 kV galios transformatorių, 0,4 -330 kV elektros linijų, atvadų, elektros apskaitos spintų ir skydelių, geležinkelio kontaktinio tinklo ir automatinės blokuotės elektros tiekimo įrenginių, atsinaujinančių elektros energijos šaltinių, elektros instaliacijos ir apšvietimo sistemų, relinės apsaugos ir automatikos, elektros įrenginių bandymų ir matavimų, įžeminimo ir apsaugos nuo viršįtampių montavimo ir remonto darbus.
5. Vykdant statybos, montavimo ir remonto darbus elektros energetikos objektuose ir įrenginiuose reikia laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos ir aplinkosaugos reikalavimų, kurie yra išdėstyti „Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėse“, „Saugos taisyklės statyboje“, „Saugos eksploatuojant geležinkelio kontaktinį taisyklėse“, „Saugos ir sveikatos taisyklės vykdant darbus rangos būdu veikiančiuose elektros įrenginiuose“, „Bendrose gaisrinės saugos taisyklėse“, LR Aplinkos apsaugos įstatyme ir kitose šias sritis reglamentuojančiuose teisės aktuose.
6. Elektros įrenginių montavimas ir remontas vykdomas vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėmis, Elektros tinklų apsaugos taisyklėmis, Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis, Skirstyklų ir pastočių elektros įrengimo taisyklėmis, Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklėmis, Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis, Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų taisyklėmis, 0,4 – 35 kV skirstomųjų tinklų technologinėmis kortelėmis, gamintojų techninėmis instrukcijomis, elektros tinklų operatorių techniniais reglamentais ir albumais ir kitais teisės aktais.
7. Elektros energetikos objektų ir įrenginių statybos taisyklės yra skirtos įmonėms, kurios stato ir montuoja elektros energetikos objektus ir įrenginius.
 

2. STATYBOS ĮSTATYMO NUOSTATOS

 
            8. Statybos taisyklės,statinių naudojimo ir techninės priežiūros taisyklės – ministerijų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės institucijų ar juridinių asmenų dokumentai, kurie nurodo statybos techninių reglamentų įgyvendinimo būdus ir metodus.
            9. Statybos taisyklės, statinių naudojimo ir techninės priežiūros taisyklės, Lietuvos standartai ir techniniai įvertinimai taikomi savanoriškai, išskyrus atvejus, kai statybos techniniuose reglamentuose ar kituose teisės aktuose nurodoma, kad minėtas taisykles, standartus, įvertinimus taikyti privaloma. Statybos taisyklės, Lietuvos standartai, techniniai įvertinimai, į kuriuos pateikiamos nuorodos projektavimo ar rangos sutartyse, privalomi sutartį sudariusioms šalims.
10. Statybos dalyviai yra:
10.1. statytojas (užsakovas);
10.2. tyrinėtojas;
10.3. statinio projektuotojas;
10.4. rangovas;
10.5. statinio statybos techninis prižiūrėtojas;
10.6.tiekėjas.
11. Statytojas (užsakovas) privalomu atveju, kai statinį projektuojant arba statant dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, paskirti saugos ir sveikatos koordinatorių (-ius), kuris turi užtikrinti, kad statinio projekte būtų numatyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai; statybos metu koordinuoti ir kontroliuoti teisės aktuose nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimą.
            12. Informaciją apie rangovo pasamdymą, taip pat pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą užsakovas per 3 darbo dienas privalo paskelbti Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“; šis reikalavimas netaikomas statinio paprastojo remonto ir nesudėtingo statinio statybos atvejais.
13. Statytojas (užsakovas) turi teisę pasirinkti statybos organizavimo būdą: rangos, ūkio ar mišrų,pasirinkti statinio projektuotojus, statinio projektavimo valdytojus, rangovus, statinio statybos valdytojus bei tiekėjus savo nuožiūra ar konkurso tvarka (jeigu teisės aktuose nenumatyta kitaip), o statinio projektavimo ir statybos darbams, kurių viešasis pirkimas yra privalomas, – Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.
14. Normatyvinių statybos techninių dokumentų sistemos pagrindas yra Europos Ekonominės Bendrijos Tarybos 1988 m. gruodžio 21 d. direktyva 89/106/EEC „Dėl valstybių narių įstatymų, kitų teisės aktų ir administracinių nuostatų, susijusių su statybos produktais, derinimo“.
15. Statybos taisykles tvirtina ministerijos, Vyriausybės įstaigos, kitos valstybės institucijos ar juridiniai asmenys: statinių projektavimo, statinių statybos, statinių projektų ekspertizės ir statinių ekspertizės įmonės, tiekėjai bei visų išvardytų įmonių asociacijos.
Norint matyti daugiau, reikia tapti STATAI vartotoju