04. Statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemų įrengimas

Rengė: VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ IR DIZAINO KOLEGIJA

Recenzavo: LIETUVOS SANTECHNIKŲ ASOCIACIJA
Teikė medžiagą ir dalyvavo rengiant: Mag. Mindaugas Karalius, Mag. Justinas Bureikis
 

 DĖMESIO!!!
 
Lietuvos statybininkų asociacijos Prezidento 2013 m. Birželio 3 d. įsakymu Nr. 11, į elektroninę Lietuvos statybininkų asociacijos statybos taisyklių versijos apimtį "Bendrieji ir specialieji statybos darbai" ST 121895674.10:2013 įtrauktos Lietuvos santechnikų asociacijos recenzuotos ir patvirtintos statybos taisyklės ST 300026902.300.10.01:2013 "Statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemų įrengimas".
Taisyklės įsigalioja nuo 2013-07-04
 
TURINYS
 
 
 
1.      Šios statybos taisyklės nustato pastato inžinerinių sistemų – vandentiekio ir nuotekų šalintuvo (kaip pastato dalių) pagrindinius vamzdynų montavimo reikalavimus.
2.      Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktais bei įvairių gamintojų montavimo nurodymais ir instrukcijomis.
 
 
3.      Taisyklių nuostatų teisės šaltiniai yra šie Lietuvos Respublikos teisės aktai:
3.1.      Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr.32-788; 2001, Nr.101-3597; 2002, Nr.73-3093, Nr.124-5625);
3.2.      STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ (Žin., 2007, Nr. 131-5326);
3.3.      STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas (Žin., 2005, Nr. 115-4195);
3.4.      STR 2.01.01(2):2000 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ (Žin., 2000, Nr.17-424; 2002, Nr.96-4233);
3.5.      STR 2.01.01(3):2000 „Esminiai statinio reikalavimai „Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ (Žin., 2000, Nr.8-215; 2002, Nr.106-4776);
3.6.      STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“ (Žin., 2008, Nr. 1-34);
3.7.      STR 2.01.01(5):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo“ (Žin., 2008., Nr. 35-1256);
3.8.      STR 2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ (Žin., 2008., Nr. 35-1255);
3.9.      STR 2.01.04:2002 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“ (Žin., 2002, Nr.113-5064; 2003, Nr.43-1994, Nr.56-2505);
3.10.  STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“ (Žin., 2003, Nr.59-2682);
3.11.  STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko  inžineriniai tinklai“ (Žin., 2003, Nr. 83-3804, pakeitimas Žin., 2009, Nr. 35-1348); 
3.12.  Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 (Žin., 2003, Nr. Nr. 79-3606); 
3.13.  RSN 136-92 Vandens tiekimas. Išoriniai tinklai ir statiniai. Priešgaisriniai reikalavimai (Statybos ir urbanistikos ministerija, 1992 12 16, Nr. 246);
3.14.  www.statybostaisykles.lt naudojimosi taisyklės.
4.      Taisyklių nuostatų teisės šaltiniai yra šie Europos Sąjungos teisės aktai:
4.1.       LST EN 1253-1:2003 Pastatų nuotakynas. 1 dalis. Reikalavimai;
4.2.       LST EN 476:2011 Savitakiai nutekamieji išvadai ir nuotakynų detalės. Bendrieji reikalavimai;
4.3.       LST EN 773:2011 Slėginiai nutekamieji išvadai ir nuotakynų dalys. Bendrieji reikalavimai;
4.4.       LST EN 12201-1:2011 Vandentiekio plastikinių vamzdynų sistemos. Polietilenas (PE);
4.5.       ISO 4427-1:2007 Polietileniniai vandentiekio vamzdžiai. Techniniai reikalavimai;
4.6.       LST EN ISO 1452-5:2010 Vandentiekio plastikinių vamzdynų sistemos. Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U). 5 dalis. Sistemos tinkamumas pagal paskirtį;
4.7.       LST EN 1452-2:2001 Vandentiekio plastikinių vamzdynų sistemos. Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U). 2 dalis. Vamzdžiai;
4.8.       ISO 4435:2003 Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos. Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U);
4.9.       LST EN 1401-1:2009 Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos. Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U). 1 dalis. Vamzdžių, jungiamųjų detalių ir sistemos techniniai reikalavimai
4.10.   LST EN 1610:2000 Nuotakyno tiesimas ir bandymas;
4.11.   LST CEN ISO/TS 15877-7:2009 Karšto ir šalto vandens įrenginių plastikinių vamzdynų sistemos. Chlorintasis polivinilchloridas (PVC-C). 7 dalis. Atitikties įvertinimo vadovas (ISO/TS 15877-7:2009);
4.12.   LST EN 877:2000 Vandens nuleidimo iš pastatų sistemų ketiniai vamzdžiai ir jungiamosios detalės, jų jungtys ir pagalbiniai reikmenys. Reikalavimai, bandymo metodai ir kokybės laidavimas;
4.13.   LST EN 877:2000/A1:2007/AC:2008 Vandens nuleidimo iš pastatų sistemų ketiniai vamzdžiai ir jungiamosios detalės, jų jungtys ir pagalbiniai reikmenys. Reikalavimai, bandymo metodai ir kokybės laidavimas;
4.14.LST EN ISO 15877-1:2009/A1:2011 Karšto ir šalto vandens įrenginių plastikinių vamzdynų sistemos. Chlorintasis polivinilchloridas (PVC-C). 1 dalis. Bendrieji dalykai;
4.15.   LST EN ISO 15877-2:2009/A1:2011 Karšto ir šalto vandens įrenginių plastikinių vamzdynų sistemos. Chlorintasis polivinilchloridas (PVC-C). 2 dalis. Vamzdžiai;
4.16.   LST EN ISO 15877-3:2009/A1:2011 Karšto ir šalto vandens įrenginių plastikinių vamzdynų sistemos. Chlorintasis polivinilchloridas (PVC-C). 3 dalis. Jungiamosios detalės;
4.17.LST EN 1057:2006+A1:2010 Varis ir vario lydiniai. Besiūliai apskritojo skerspjūvio variniai vandens ir dujų vamzdžiai, naudojami santechnikos ir šildymo įrenginiuose;
4.18.   LST EN 1451-1:2002 Pastatų viduje plastikinių vamzdynų sistemos aukštos ir žemos temperatūros nuotekoms išleisti. Polipropilenas (PP). 1 dalis. Vamzdžių, jungiamųjų detalių ir sistemos aprašai;
4.19.   LST EN ISO 15494:2003 Pramoninės paskirties plastikinių vamzdynų sistemos. Polibutenas (PB), polietilenas (PE) ir polipropilenas (PP). Mazgų ir sistemos aprašai;
4.20.LST EN ISO 1452-5:2011 Vandens skaitikliai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai.
4.21.   LST EN ISO 21003-1:2008 Pastatų karšto ir šalto vandens įrenginių daugiasluoksnių vamzdynų sistemos. 1 dalis. Bendrieji dalykai;
4.22.   LST EN ISO 21003-2:2008 Pastatų karšto ir šalto vandens įrenginių daugiasluoksnių vamzdynų sistemos. 2 dalis. Vamzdžiai;
4.23.   LST EN ISO 21003-3:200 Pastatų karšto ir šalto vandens įrenginių daugiasluoksnių vamzdynų sistemos. 3 dalis. Jungiamosios detalės;
4.24.   LST EN ISO 15875-1:2004 Karšto ir šalto vandens plastikinių vamzdynų sistemų įrengimas. Susiūtasis polietilenas (PE-X). 1 dalis. Bendrieji dalykai;
4.25.   LST EN ISO 15875-2:2005 Karšto ir šalto vandens plastikinių vamzdynų sistemų įrengimas. Susiūtasis polietilenas (PE-X). 2 dalis. Vamzdžiai;
4.26.   LST EN ISO 15875-3:2004 Karšto ir šalto vandens plastikinių vamzdynų sistemų įrengimas. Susiūtasis polietilenas (PE-X). 3 dalis. Jungiamosios detalės.
 
 
5.      Pastato vandentiekis:
5.1.      aukšto įvadas – vamzdis pastato aukšte, atsišakojantis nuo stovo; juo vanduo tiekiamas į jungiamuosius vamzdžius;
5.2.      balnas – įtaisas įvadui prijungti prie skirstomosios lauko vandentiekio linijos;
5.3.      ėmimo čiaupas –  įtaisas su oro tarpu vandeniui imti;
5.4.      jungiamasis vamzdis – vamzdis, jungiantis ėmimo čiaupą arba vandens imtuvą su aukšto įvadu;
5.5.      išleidimo čiaupas – čiaupas vandeniui išleisti iš sistemos ar jos dalies;
5.6.      magistralinis vamzdynas – tiekiamojo vamzdyno dalis, tekinanti vandenį nuo tiekimo čiaupo iki stovų;
5.7.      skirstomasis vamzdynas – vamzdžiai, tekinantieji vandenį iš bako iki ėmimo taškų, veikiantieji bako slėgiu;
5.8.      stovas – per pastato aukštus einanti vandentiekio dalis, iš kurios šakojasi aukštų įvadai;
5.9.      tiekiamasis vamzdynas – vamzdžiai, tekinantieji vandenį nuo tiekimo čiaupo iki ėmimo čiaupų ir taškų;
5.10.  tiekimo čiaupas – pirmasis pastato vandentiekio čiaupas, valdantis vandens tiekimą pasroviui (gali būti vandens apskaitos mazge);
Norint matyti daugiau, reikia tapti STATAI vartotoju