02. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimo darbai

ST 300026902.300.20.01:2013 "Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas"

Rengė:  VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ IR DIZAINO KOLEGIJA
Recenzavo:  © LIETUVOS SANTECHNIKŲ ASOCIACIJA
Teikė medžiagą ir dalyvavo rengiant: Mag. Justinas Bureikis
 
DĖMESIO!!!
 
Lietuvos statybininkų asociacijos Prezidento 2013 m. Birželio 3 d. įsakymu Nr. 11, į elektroninę Lietuvos statybininkų asociacijos statybos taisyklių versijos apimtį "Bendrieji ir specialieji statybos darbai" ST 121895674.10:2013 įtrauktos Lietuvos santechnikų asociacijos recenzuotos ir patvirtintos statybos taisyklės ST 300026902.300.20.01:2013 "Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas". 
 
Taisyklės įsigalioja nuo 2013-07-04
TURINYS
 
  
 
1.      Šios statybos taisyklės nustato lauko inžinerinių tinklų – vandentiekio ir nuotekų šalintuvo pagrindinius tiesimo reikalavimus.
2.      Taisyklių nustatyti lauko vandentiekio ir nuotekų šalintuvo tiesimo reikalavimai taikomi bet kurios paskirties vandentiekiui ir nuotekų šalintuvui.
3.      Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktais bei įvairių gamintojų montavimo nurodymais ir instrukcijomis.

 

 
4.      Taisyklių nuostatų teisės šaltiniai yra šie Lietuvos Respublikos teisės aktai:
4.1.       Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr.32-788; 2001, Nr.101-3597; 2002, Nr.73-3093, Nr.124-5625);
4.2.       Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas (Žin., 2006, Nr. 82-3260);
4.3.       Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (Žin., 2003, Nr. 70-3170);
4.4.        STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ (Žin., 2007, Nr. 131-5326);
4.5.       STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas (Žin., 2005, Nr. 115-4195);
4.6.       STR 2.01.01(2):2000 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ (Žin., 2000, Nr.17-424; 2002, Nr.96-4233)
4.7.       STR 2.01.01(3):2000 „Esminiai statinio reikalavimai „Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ (Žin., 2000, Nr.8-215; 2002, Nr.106-4776);
4.8.       STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“ (Žin., 2008, Nr. 1-34);
 
4.9.       STR 2.01.01(5):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo“ (Žin., 2008., Nr. 35-1256);
4.10.   STR 2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ (Žin., 2008., Nr. 35-1255);
4.11.   STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“ (Žin., 2003, Nr.59-2682);
4.12.   STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“ (Žin., 2005, Nr. 151-5569); 
4.13.   STR 2.05.05:2005 "Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas" (Žin., 2005, Nr. 17-550);
4.14.   STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko  inžineriniai tinklai“ (Žin., 2003, Nr. 83-3804, pakeitimas Žin., 2009, Nr. 35-1348);
4.15.   Vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklės. (Žin., 1996, Nr. 125-2923, 2011, Nr. 10-464);
4.16.   Praeinamų kolektorių ir techninių koridorių eksploatavimo taisyklės (Žin., 1996, Nr. 63-1493);
4.17.   Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ (Žin., 2003, Nr. 79-3606);
4.18.   Lietuvos higienos normos HN 44-2000 „Gėlo ir mineralinio požeminio vandens vandenviečių ir vandentiekio vamzdynų sanitarinės apsaugos zonų įrengimo ir priežiūros higienos normos bei taisyklės“ (patvirtinta sveikatos apsaugos ministro 2000 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 115);
4.19.   Nuotekų tvarkymo reglamentas (Žin., 2006, Nr. 59-2103; 2007, Nr. 110-4522);
4.20.   DT 3-99 Vandentvarkos darbų saugos taisyklės. VI skyrius. Saugus vandentvarkos ūkio eksploatavimas;
5.      Taisyklių nuostatų teisės šaltiniai yra šie Europos Sąjungos teisės aktai:
5.1.       LST EN 752:2008 Lauko nuotakynų sistemos;
5.2.       LST EN 124 Kelių kanalizacijos lietaus trapai ir apžiūros šulinių liukai. Konstrukcijos reikalavimai, bandymas, ženklinimas, kokybės kontrolė;
5.3.       LST EN 681-1+A1:2001/A3:2005 Elastomeriniai tarpikliai. Reikalavimai, keliami vandentiekio ir drenažo vamzdžių jungių tarpiklių medžiagoms. 1 dalis. Guma;
5.4.       LST EN 805:2004 Vandentieka. Lauko sistemos ir jų dalys. Reikalavimai;
5.5.       LST EN 588-2:2002 Nuotakyno fibrocemenčio vamzdžiai. 2 dalis. Šuliniai ir apžiūros šulinėliai;
5.6.       LST EN 598:2008+A1:2009 Kaliojo ketaus nuotakynų vamzdžiai, jungiamosios detalės, pagalbiniai reikmenys ir jų jungtys. Reikalavimai ir bandymo metodai;
5.7.       LST EN ISO 12162:2010 Slėginių vamzdžių ir jungiamųjų detalių termoplastinės medžiagos. Klasifikavimas, skaičiavimo koeficientas ir žymėjimas;
Norint matyti daugiau, reikia tapti STATAI vartotoju