01. Šilumos perdavimo tinklų ir šilumos punktų montavimo bei priežiūros (eksploatavimo) darbai

ST 300026902.300.20.02:2013 "Šilumos perdavimo tinklų ir šilumos punktų montavimo bei priežiūros (eksploatavimo) darbai

 

Rengė: VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ IR DIZAINO KOLEGIJA
Recenzavo:  © LIETUVOS SANTECHNIKŲ ASOCIACIJA
Teikė medžiagą ir dalyvavo rengiant: Mag. Justinas Bureikis
 
TURINYS
 
 
 
1.  Šis Šilumos perdavimo tinklų ir šilumos punktų montavimo ir priežiūros (eksploatavimo) tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) taikomas montuojant ir prižiūrint (eksploatuojant) naujus ir atnaujinamus šilumos perdavimo tinklus, šilumos punktus ir nustato, kaip turi būti naudojamasi šilumos perdavimo tinklais ir šilumos punktais bei atliekama jų priežiūra (eksploatavimas). Jis taikomas visiems šilumos perdavimo magistraliniams ir skirstomiesiems tinklams bei įvadams, paklotiems po žeme ir virš jos, visiems šilumos tinklų elementams ir šilumos punktams, kai šilumnešio rūšis ir parametrai atitinka nustatytuosius Aprašo 2 punkte.
2.  Pagal šį Aprašą įrengtuose šilumos perdavimo tinkluose gali cirkuliuoti termofikacinis vanduo, kurio temperatūra bekanaliu būdu paklotuose vamzdynuose neturi viršyti 120 °C, slėgis neturi viršyti 2,5 MPa, ir kuris atitinka specialiuosius reikalavimus.
3.  Šilumos perdavimo tinklai skirstomi į:
3.1.   magistralinius, nuvestus nuo šilumos šaltinio iki atšakų į kvartalus, taip pat iki atskirų vartotojų grupinių šilumos punktų, kurių projektinė šilumos galia yra 5 MW ir daugiau. Magistralinių tinklų sąrašą tvirtina šių tinklų savininkas;
3.2.   skirstomuosius – nuo magistralinių tinklų iki atšakų į pastatus;
3.3.   pastatų įvadinius tinklus – atšakas nuo skirstomųjų (arba magistralinių) tinklų iki vartotojų individualių šilumos punktų pirmųjų sklendžių.
4.  Montuojant šilumos perdavimo tinklus, turi būti garantuojama, kad sistema būtų:
4.1.   tvirta ir ilgalaikė, patikima normaliomis eksploatacijos sąlygomis ir atspari įvairiems galimiems neigiamiems poveikiams;
4.2.   saugi ekstremaliomis eksploatacinėmis sąlygomis ir avariniais atvejais, kad nesukeltų pavojaus žmonėms ir aplinkai;
4.3.   taupanti energiją ir gerų eksploatacinių savybių.
5.  Šilumos perdavimo tinklai turi atitikti visus jiems, kaip statiniams, statybos techniniuose reglamentuose nustatytus esminius statinio reikalavimus.
6.   Šilumos perdavimo tinklai turi būti įrengti pagal Slėginių vamzdynų naudojimo taisykles ir kitų teisės aktų reikalavimus.
7.  Slėgis tiekimo vamzdynuose veikiant tinklo siurbliams turi neviršyti sistemos elementų leistinųjų atsparumo ribų ir būti ne mažiau kaip 0,05 MPa didesnis už šilumnešio virimo temperatūrą (esant projektinėms sąlygoms) atitinkantį slėgį.
8.  Slėgis grąžinimo vamzdynuose turi būti ne mažesnis kaip 0,05 MPa ir pakankamas (atsarga 0,05 MPa), kad vartotojo priklausomosios sistemos būtų pripildytos.
9.  Slėgis atvirųjų šildymo sistemų grąžinimo vamzdynuose ne šildymo sezono metu (vasarą) turi būti didesnis už projektinį statinį slėgį karšto vandens sistemose ne mažiau kaip 0,05 MPa.
10.  Šilumnešio, esančio vartotojo įvado tiekimo ir grąžinimo vamzdynuose, slėgių skirtumas turi būti ne mažesnis kaip 1,5 karto padidinta slėgio nuostolių suma vartotojo šilumos punkte ir sistemoje, tačiau ne mažesnis nei reikalingas pagal šilumos punkto techninius parametrus, bet ne mažiau kaip 0,05 MPa.
Norint matyti daugiau, reikia tapti STATAI vartotoju