02. POŽEMINIŲ KONSTRUKCIJŲ ĮRENGIMO DARBAI: Gręžtinių polių įregimas

ST 121895674.100.01.01:2012 "POŽEMINIŲ KONSTRUKCIJŲ ĮRENGIMO DARBAI:Gręžtinių polių įrengimas"
Rengė:  inž. Audrius Čepulis
Recenzavo:  Lietuvos geotechnikos draugija
 
Teikė medžiagą ir dalyvavo rengiant: dr. Vaidotas Šarka, Mag. Jonas Antanaitis, Justinas Bureikis
© LIETUVOS STATYBININKŲ ASOCIACIJA   Reg. Nr. 2012-03-13. Įsakymo Nr. 8
 
TURINYS
 
 
 
1.         Lietuvos statybininkų asociacijos statybos taisyklės ST 121895674.100.01.01:2012 „Požeminių konstrukcijų įrengimo darbai. Gręžtinių polių įrengimas“ (toliau-Taisyklės) parengtos laikantis STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ [5.1]. Rengiant Taisykles vadovautasi Lietuvoje galiojančiais normatyviniais dokumentais.
2.         Šios statybos taisyklės reglamentuoja atliekamų statybos darbų būdus, kokybės reikalavimus ir jų taikymą vykdant gręžtinių polių įrengimo darbus.
3.         Statybos taisyklių reikalavimai yra privalomi visiems statybininkų asociacijos nariams bei elektroninės Statybos taisyklių sistemos „STATAI“ narių sąraše esančių įmonių darbuotojams, taip pat įmonėms pasitvirtinusioms šias taisykles įmonės viduje.
4.         Techniniai reikalavimai ir darbo kontrolė pateikti šių Taisyklių IV SKYRIUS. skyriuje.
 
 II SKYRIUS. Nuorodos   
 
5.         Statybos taisyklės parengtos laikantis šių normatyvinių dokumentų bei standartų:
5.1.        STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“;
5.2.        LST EN 1536 Specialieji geotechnikos darbai. Gręžtiniai poliai;
5.3.        LST EN 1992-1-1:2005 Eurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir pastatų taisyklės;
5.4.        LST EN 1993-1-4:2007 Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-4 dalis. Bendrosios taisyklės;
5.5.        LST EN 1997-1:2005 Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinės taisyklės;
5.6.        LST EN 1997-2:2007 Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyrinėjimai ir bandymai;
5.7.        www.statybostaisykles.lt.
 
 
 
6.1.        Pagrindas – gruntas, uoliena ir užpilas, kurie yra vietovėje prieš pradedant statybos darbus [5.5].
6.2.        Gręžtinis polis – polis, gaunamas su arba be polinio apvalkalo iškasant ar išgręžiant ertmę grunte ir užpildant ją betonu arba gelžbetoniu [5.2].
6.3.        Ištisinio sraigtinio gręžimo polis (CFA) – gręžtinis polis, kuris formuojamas spaudžiant betono mišinį arba injekcinį skiedinį į vientiso sraigtinio gręžimo ertmę per tuščiavidurį grąžtą, tuo pačiu metu jį traukiant iš grunto [5.2].
6.4.        Kreipiklis (fiksatorius) – detalė skirta užtikrinti polio armatūros apsauginį betono sluoksnį.
6.5.        Palaikantysis skiedinys – mineralinės, polimerinės ar kitokios sudėties skiedinys, kuris įsigeria į gręžinio sienutes ir saugo jas nuo užgriuvimo.
 
 
 
7.1.        Gręžinys turi būti apsaugotas nuo paviršinio vandens.
7.2.        Polių duobės pradedamos  gręžti nuo vietų, ties kuriomis gruntas buvo tirtas gręžiniais ar zondavimo būdu.
7.3.        Gręžinio dugne turi būti projekte nurodyto tipo gruntas ir gręžinys į jį turi būti įgilintas ne mažiau kaip 100 mm.
7.4.        Tais atvejais, kai pagrindo laikančiųjų sluoksnių paviršius yra su nuolydžiu, turi būti gręžiama giliau, kad polis būtų atremtas visu skersmens plotu.
7.5.        Rieduliai iš gręžinio išimami, tačiau išimtiniais atvejais polio projekto autorius specialiu sprendimu gali leisti pamatą remti į riedulį.
7.6.        Jei atstumas tarp dviejų gręžinių centrų yra mažesnis nei du polio skersmenys, antras gręžinys pradedamas gręžti, kai pirmajame gręžinyje betonas pasiekia 25% projektinio stiprio.
 
Norint matyti daugiau, reikia tapti STATAI vartotoju