11.______ATNAUJINTA_______Išorinių tinkuojamų sudėtinių termoizoliacinių sistemų įrengim

Redagavo:    Arūnas Dzikas Justinas Bureikis.
© LIETUVOS STATYBININKŲ ASOCIACIJA   Reg. Nr. 2012-03-07. Įsakymo Nr. 7
 
Taisyklės įsigalioja nuo 2012-04-06.
                      
TURINYS
 
 
 
1.         Lietuvos statybininkų asociacijos statybos taisyklės ST 121895674.205.20.01:2012 „Fasadų įrengimo darbai. Išorinių tinkuojamų sudėtinių termoizoliacinių sistemų įrengimas“ parengtos laikantis STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ [5.1]. Rengiant Taisykles vadovautasi galiojančiais normatyviniais dokumentais bei sertifikuotų pagal ETAG 004 išorinių sudėtinių termoizoliacinių sistemų gamintojų rekomendacijomis.
2.         Šios statybos taisyklės reglamentuoja atliekamų statybos darbų būdus, kokybės reikalavimus ir taikomos vykdant fasadų įrengimo darbus išorinėmis tinkuojamomis sudėtinėmis termoizoliacinėmis sistemomis.
3.         Reikalaujama, kad fasadų įrengimui būtų naudojamos tik turinčios Europos techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu ženklintos išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos; Rangovas privalo turėti ne mažiau kaip du kvalifikuotus darbuotojus ir pateikti išorinių tinkuojamų sudėtinių termoizoliacinių sistemų gamintojo, tiekėjo ar atitinkamos mokymo įstaigos fasado šiltinimo darbams išduotus kvalifikacijos pažymėjimus.
4.         Statybos taisyklių reikalavimai yra privalomi visiems statybininkų asociacijos narių bei elektroninės Statybos taisyklių sistemos „STATAI“ narių sąraše esančių įmonių darbuotojams. Techniniai reikalavimai ir šiltinimo darbų kontrolė pateikti šių Taisyklių V skyriuje.
 
 
5.        Statybos taisyklės parengtos laikantis šių normatyvinių dokumentų bei standartų:
5.1.            STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ (Žin., 2007, Nr 131-5326);
5.2.            STR 2.01.10:2007 „Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos“ (Žin., 2007, Nr. 43-1651). Priedas „Išorinių tinkuojamų sudėtinių termoizoliacinių sistemų konstrukciniai sprendimai“. (Žin., 2009, Nr. 113-4834);
5.3.            www.statybostaisyklės.lt naudojimosi taisyklės.
 
 
6.        Šiose statybos taisyklėse vartojamos sąvokos ir jų apibrėžimai:
6.1.            Išorinė tinkuojama sudėtinė termoizoliacinė sistema (toliau – Sistema)  statybvietėje mūrinių, mūrinių tinkuotų, betoninių ir betoninių tinkuotų vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sistema, naudojant sistemos gamintojo tiekiamą gamyklinių statybos produktų rinkinį, kuris susideda iš žemiau išvardintų komponentų:
-            sistemos klijų ir/arba sistemos mechaninio tvirtinimo elementų;
-            sistemos termoizoliacinės medžiagos;
-            sistemos armuotojo sluoksnio;
-            sistemos armavimo tinklelio;
-            sistemos baigiamojo išorinio apdailos sluoksnio, kuris gali turėti dekoratyvųjį sluoksnį (dekoratyvusis tinkas, dažomas dekoratyvusis tinkas ir pan.);
6.2.            Sistemos klijai – medžiaga, skirta priklijuoti termoizoliacinę medžiagą prie pagrindo;
6.3.            Sistemos mechaninio tvirtinimo elementai – sistemos elementai, pvz., smeigės arba profiliuočiai, skirti termoizoliacinei medžiagai mechaniškai pritvirtinti prie pagrindo;
6.4.            Sistemos armuotasis sluoksnis – armuotas tinko sluoksnis, dengiantis termoizoliacinę medžiagą;
6.5.            Sistemos baigiamasis išorinis apdailos sluoksnis – išorinis sluoksnis, apsaugantis sistemą nuo atmosferos poveikio;
6.6.            Sistemos armavimo tinklelis – tinklelis, skirtas sistemos armuotojo sluoksnio armavimui;
6.7.            Mechaniškai tvirtinamos sistemos – sistemos, kurios prie pagrindo tvirtinamos mechaniniais tvirtinimo elementais. Mechaniškai tvirtinamos sistemos gali būti iš dalies klijuojamos, tačiau klijavimo stipris sistemos tvirtinimo skaičiavimuose neįvertinamas;
6.8.            Klijuojamos sistemos – sistemos, kurios prie pagrindo klijuojamos. Klijuojamos sistemos gali būti iš dalies tvirtinamos mechaniniais tvirtinimo elementais, tačiau mechaninio tvirtinimo stipris sistemos tvirtinimo skaičiavimuose neįvertinamas.
 
 
7.            Statybos taisyklėse vartojami šie sutrumpinimai:
7.1.         Išorinės sudėtinės termoizoliacinės sistemos – ISTS;
7.2.         Europos techninis liudijimas – ETL;
7.3.         Polistireninio putplasčio termoizoliacinė medžiaga – EPS;
7.4.         Mineralinės vatos termoizoliacinė medžiaga – MW;
7.5.         Ekstruzinio polistireninio putplasčio termoizoliacinė medžiaga – XPS.
 
 
 
8.1.            Montavimo darbai turi būti atliekami esant ne žemesnei kaip +5 °C ir ne aukštesnei kaip +30 °C aplinkos ir pagrindo temperatūrai, santykinė oro drėgmė turi neviršyti 80 %. Visi darbų atlikimo reikalavimai suformuoti pagal standartinės klimato sąlygos: temperatūra 23±2 ºC, santykinė oro drėgmė 50±5 %. Esant žemesnei/aukštesnei temperatūrai ir didesnei/mažesnei santykinei oro drėgmei technologinės pertraukos tarp atskirų operacijų gali ženkliai skirtis.
8.2.            Draudžiama atlikti darbus lyjant lietui ar pučiant stipriam vėjui, jeigu siena ar pastoliai neapdengti apsauginiu tinklu, plėvele ir pan. Medžiagas jų džiuvimo metu būtina apsaugoti nuo lietaus, šalčio ir tiesioginių saulės spindulių ne mažiau kaip 72 valandas.
8.3.            Nerekomenduojama armuoti ir dėti apdailinį sluoksnį tiesiogiai saulės apšviestose plokštumose. Jei nėra galimybės darbus organizuoti saulės neapšviestose plokštumose, apsaugai nuo tiesioginių saulės spindulių, vėjo ir lietaus rekomenduojama naudoti papildomas priemones, pvz., apsauginę plėvelę, apsauginį tinklą, laikinus stogelius ir pan.
8.4.            Termoizoliacines plokštes galima klijuoti tik tada, kai yra uždengtos ir apsaugotos nuo atmosferos kritulių visos virš šiltinamų sienų esančios atviros horizontalios konstrukcijos (stogo danga, parapetai, karnizai, išorinių palangių nuolajos ir pan.).
8.5.            Naujai statomuose pastatuose, ne vėliau kaip 14 dienų prieš termoizoliacinės medžiagos klijavimo pradžią, turi būti baigti stogo dengimo, mūro, langų įstatymo, vidaus tinkavimo, grindų ir kitų konstrukcijų betonavimo darbai. Pastato patalpų oro santykinis drėgnis turėtų neviršyti 60 %.
 
 
9.1.            Tiekiamos sistemos visada turi būti vientisos ir sertifikuotos. Vientisa laikoma sistema, gauta iš vieno gamintojo ar tiekėjo, turinti Europos techninį liudijimą (ETL) ir ženklinta CE ženklu. Sistemos specifikacija yra gamintojo ar tiekėjo deklaruojama sistemos sudėtis (išvardinti atskiri sistemos komponentai). Projekte nurodoma termoizoliacinių plokščių rūšis (EPS, MW, XPS) ir storis, smeigių rūšis, kiekis, tvirtinimo būdas (virš ar po armavimo tinkleliu), jei būtina, jų išdėstymas plokštumoje, armuotasis sluoksnis, termodeformacinių siūlių vietos (jei jos yra būtinos), baigiamoji paviršiaus apdaila ir pagalbinės detalės, įskaitant mazgų sprendimus, turi atitikti atskiros sistemos specifikaciją.
 
image
 
1 pav. Tipinis išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos vaizdas.
 
9.2.            Šiltinant pastato sienas iš išorės, kai šiltinimui naudojamos ISTS su polistireniniu putplasčiu arba mineraline vata, pagrindines montavimo darbų technologines operacijas galima skirti į etapus:
-            statybos objekto paruošimas, medžiagų sandėliavimas;
-            pagrindo paruošimas;
-            termoizoliacinių plokščių klijavimas;
-            mechaninis tvirtinimas smeigėmis;
-            armuotojo sluoksnio įrengimas;
-            baigiamojo paviršiaus apdailos sluoksnio įrengimas.
 
Norint matyti daugiau, reikia tapti STATAI vartotoju