17.______ATNAUJINTA_____Statinių remonto ir rekonstravimo darbai

ST 121895674.600:2012 "Statinių remonto ir rekonstravimo darbai"

Rengė:  dr. Martynas Malakauskas, inž. Kęstutis Malakauskas.
Recenzavo:  inž. Robertas Dargis, inž. Algimantas Jarašiūnas, inž. Julius Jauniškis, inž. Kęstutis Grimalis, inž. Lionginas Sakalauskas.
© LIETUVOS STATYBININKŲ ASOCIACIJA   Reg. Nr. 2012-03-07  Įsakymo Nr. 7    
 
Taisyklės įsigalioja nuo 2012-04-06.
 

 

TURINYS
 
 

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

 
1.        Lietuvos statybininkų asociacijos statybos taisyklės ST 121895674.600:2012 „Statinių remonto ir rekonstravimo darbai“ parengtos laikantis STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ [5.1]. Statybos taisyklės yra normatyvinių statybos techninių dokumentų sistemos dalis, priklausanti savanoriškai taikomų normatyvinių statybos techninių dokumentų sričiai. Rengiant Taisykles vadovautasi galiojančiais normatyviniais dokumentais, bei sertifikuotų Lietuvoje medžiagų, gaminių ir konstrukcijų gamintojų rekomendacijomis.
2.        Šios statybos taisyklės reglamentuoja atliekamų statybos darbų būdus, kokybės reikalavimus ir taikomos vykdant statinių remonto ir rekonstravimo darbus.
3.        Statybos taisyklėse technologinių procesų kokybės ir kontrolės valdymo sistema, paremta bendraisiais vidaus kokybės vadybos principais, aprašytais LST EN ISO 9001:2001.
4.        Statybos taisyklių reikalavimai yra privalomi visiems statybininkų asociacijos narių bei elektroninės Statybos taisyklių sistemos „STATAI“ narių sąraše esančių įmonių darbuotojams. Techniniai reikalavimai ir darbų kontrolė pateikti šių Taisyklių IV skyriuje.
 

II SKYRIUS. NUORODOS

 
5.        Statybos taisyklės parengtos laikantis tokių galiojančių normatyvinių dokumentų bei standartų:
5.1.            STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ 2007 12 06 įsakymas Nr. D1-665 (Žin., 2007, Nr 131-5326);
5.2.            STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai" (Žin., 2011, Nr. 60-2870);
5.3.            STR 2.01.01(1):2005 “Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas” (Žin., 2005, Nr. 115-4195);
5.4.            STR 1.04.01:2005 "Esamų statinių tyrimai"( Žin., 2006 Nr. 1-5);
5.5.            STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“(Žin., 2006 Nr.17-621);
5.6.            www.statybostaisyklės.lt naudojimosi taisyklės.
 

III SKYRIUS. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 
6.        Statinio remontas yra statybos rūšis, kurios tikslas yra iš dalies arba visiškai atkurti normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytas statinio ar jo dalies savybes, pablogėjusias dėl statinio naudojimo, arba jas pagerinti. Statinio remontas skirstomas į statinio kapitalinį remontą ir statinio paprastąjį remontą.
7.        Statinio kapitalinis remontas – statinio remontas, kai:
-       statinio susidėvėjusios laikančiosios konstrukcijos (išskyrus laikančiąsias sienas, karkasą ir pamatus, kurie tik stiprinami) keičiamos į tokias pat ar ilgalaikiškesnes bei geresnes naudojimo savybes turinčias laikančiąsias konstrukcijas ar esamos laikančiosios konstrukcijos stiprinamos;
-       iš dalies keičiama fasadų išvaizda (keičiama dalis fasado elementų ar įrengiami papildomai nauji elementai - balkonai, durys, langai, architektūros detalės, keičiama susidėvėjusi statinio išorės apdaila į tokio pat "tipo kaip buvusi ar į kitą apdailą);
-       keičiamos susidėvėjusios statinio bendrosios inžinerinės sistemos ar jų elementai į kitas tokio pat tipo sistemas (elementus) nedidinant jų pralaidumo;
-       įrengiamos atskirosios statinio inžinerinės sistemos;
-       atliekami technologinių įrenginių bei technologinių inžinerinių sistemų, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų kapitalinio remonto darbai, nurodyti normatyviniuose statinio saugos ir paskirties dokumentuose.
8.        Statinio paprastasis remontas – statinio remontas, kai:
-       atliekami statinio išorės ir vidaus konstrukcijų bei kitų statinio elementų remonto darbai - šalinami šių elementų defektai nekeičiant įr nestiprinant statinio laikančiųjų konstrukcijų, bet keičiant ar stiprinant kitas statinio konstrukcijas bei statinio elementus;
-       keičiamos pertvarų vietos;
-       nežymiai keičiamas pastato fasadas (atnaujinama fasado apdaila, įstiklinamos gyvenamojo namo atskirų butų lodžijos, balkonai, pakeičiami butų ar kitų patalpų langai, durys, vėdinimo angos nekeičiant kiekvieno jų matmenų daugiau kaip 10%), keičiamos atskirosios statinio inžinerinės sistemos (jų tipas, pralaidumas) ar šalinami jų defektai;
-       šalinami bendrųjų statinio inžinerinių sistemų defektai - pakeičiami atskiri susidėvėję šių sistemų elementai, tačiau nekeičiamas jų tipas bei pralaidumas;
-       atliekamas bendrųjų inžinerinių sistemų dalių, kurios skirtos tik butų ar kitų patalpų reikmėms, remontas pertvarkant, pakeičiant visiškai ar iš dalies šias sistemų dalis, tačiau nekeičiant butuose ar kitose patalpose esančių bendrųjų statinio inžinerinių sistemų bendrojo naudojimo elementų;
-       atliekami technologinių įrenginių ir technologinių sistemų, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų paprastojo remonto darbai, nurodyti normatyviniuose statinio saugos ir paskirties dokumentuose.
9.        Statinio rekonstravimas yra statybos rūšis, kurios tikslas – iš esmės pertvarkyti esamą statinį, sukurti naują kokybę:
-       pastatyti naujus aukštus (antstatus) ar nugriauti dalį esamų (nedidinant statinio užimto žemės ploto matmenų, išskyrus šioje dalyje nurodytą priestato atvejį);
-       pristatyti prie statinio (ar pastatyti tarp gretimų statinių) priestatą - pagalbinį statinį (pagal naudojimo paskirtį susijusį su statiniu, prie kurio jis pristatomas), kurio visų aukštų, taip pat rūsio (pusrūsio), antstatų, pastogės patalpų plotų suma nebūtų didesnė kaip 10% už tokiu pat būdu apskaičiuotą statinio, prie kurio priestatas pristatomas, plotų sumą;
-       iš esmės keisti statinio fasadų išvaizdą (keičiant apdailą - jos konstrukcijas, medžiagas, įrengiant naujus statinio elementus - balkonus, duris, langus, architektūros detales, keičiant šių statinio elementų matmenis, tipą, išdėstymą ar juos pašalinant);
-       keisti (pašalinti nereikalingas bet kurias laikančiąsias konstrukcijas kito tipo konstrukcijomis;
-       iš esmės keisti pastato patalpų planą pertvarkant laikančiąsias konstrukcijas; apšiltinti statinio išorines atitvaras (sienas, stogą);
-       atlikti kapitalinio remonto darbus, jei šie darbai atliekami kartu su statinio rekonstravimo darbais;
-       pertvarkyti statinio bendrąsias inžinerines sistemas keičiant jų tipą, pralaidumą;
-       atlikti technologinių įrenginių ir technologinių inžinerinių sistemų, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų rekonstravimo darbus, nurodytus statinio saugos ir paskirties dokumentuose;
Norint matyti daugiau, reikia tapti STATAI vartotoju