18. Kitų pastatų atitvarų šiltinimo darbai

ST 121895674.205.20.03:2012 "Kitų pastatų atitvarų šiltinimo darbai"
Rengė:  dr. Martynas Malakauskas, inž. Kęstutis Malakauskas.
Recenzavo:  inž. Robertas Dargis, inž. Algimantas Jarašiūnas, inž. Julius Jauniškis, inž. Kęstutis Grimalis, inž. Lionginas Sakalauskas.
© LIETUVOS STATYBININKŲ ASOCIACIJA   Reg. Nr. 2012-03-07. Įsakymo Nr. 7
 
Taisyklės įsigalioja nuo 2012-04-06.
 
TURINYS
 
 
 
 
1.        Lietuvos statybininkų asociacijos statybos taisyklės ST 121895674.205.20.03:2012 „Kitų pastatų atitvarų šiltinimo darbai“ parengtos laikantis STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ [5.1]. Statybos taisyklės yra normatyvinių statybos techninių dokumentų sistemos dalis, priklausanti savanoriškai taikomų normatyvinių statybos techninių dokumentų sričiai. Rengiant Taisykles vadovautasi galiojančiais normatyviniais dokumentais, bei sertifikuotų Lietuvoje medžiagų, gaminių ir konstrukcijų gamintojų rekomendacijomis.
2.        Šios statybos taisyklės reglamentuoja atliekamų statybos darbų būdus, kokybės reikalavimus ir taikomos vykdant kitų, ne fasado, pastatų atitvarų šiltinimo darbus.
3.        Statybos taisyklėse technologinių procesų kokybės ir kontrolės valdymo sistema, paremta bendraisiais vidaus kokybės vadybos principais, aprašytais LST EN ISO 9001:2001.
4.        Statybos taisyklių reikalavimai yra privalomi visiems statybininkų asociacijos narių bei elektroninės Statybos taisyklių sistemos „STATAI“ narių sąraše esančių įmonių darbuotojams. Techniniai reikalavimai ir darbų kontrolė pateikti šių Taisyklių III skyriuje.
 
 
5.        Statybos taisyklės parengtos laikantis tokių galiojančių normatyvinių dokumentų bei standartų:
5.1.            STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ 2007 12 06 įsakymas Nr. D1-665 (Žin., 2007, Nr 131-5326)
5.2.            STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas (Žin., 2008., Nr. 35-1255)
5.3.            STR 2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“ (Žin., 2011, Nr. 26-1292)
5.4.            STR 2.01.01(5):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo“ (Žin., 2008, Nr. 35-1256);
5.5.            STR 2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“ (Žin., 2010, Nr. 146-7510);
5.6.            STR 2.01.10:2007 "Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos".  (Žin., 2009 Nr. 113-4834)
5.7.            www.statybostaisyklės.lt naudojimosi taisyklės.
 
 
 
6.        Vykdant kitų pastatų atitvarų šiltinimo darbus būtina įvertinti STR 2.01.01(06):2008 [5.2], STR 2.05.01:2005 [5.3]  reikalavimus.
7.        Šiltinant pastatus galimi trys sienų šiltinimo būdai:
-       sienos šiltinamos iš išorės;
-       sienos šiltinamos esamas tuštumas užpildant termoizoliacine medžiaga;
-       sienos šiltinamos iš vidinės pusės.
Sienų šiltinimo būdų klasifikacijos schema pateikta 1 pav.
 
image
1 pav.            Sienų šiltinimo būdų klasifikacijos schema
 
8.        Šiltinimo darbai vykdomi pagal sudarytą ir statytojo patvirtintą projektą.
9.        Vykdant pastatų atitvarų šiltinimo darbus būtina:
-       įvertinti šilumos, drėgmės bei oro judėjimą ir siekti, kad šilumos nuostoliai būtų kiek galima mažesni bei konstrukciniai elementai ir atitvarų medžiagos nedrėktų;
-       teisingai suderinti apšiltinamų atitvarų ir šiltinimo medžiagų savybes, konstrukcijų mazgus, kad kompleksinė atitvara atlaikytų destruktyvius aplinkos veiksnius, būtų ekonomiška.
10.    Šiluma medžiagoje perduodama šilumos laidumu, konvekcija ir spinduliavimu. Tankiose medžiagose spinduliavimo ir konvekcijos būdais perduodamos šilumos kiekis yra mažas, todėl statybinėse medžiagose šiluma sklinda šilumos laidumo būdu, t. y. kai energija tiesiogiai pernešama nuo šiltesnių kūno dalių šaltesnėms.
11.    Svarbiausias medžiagos rodiklis, apibūdinantis medžiagos sugebėjimą praleisti šilumos srautą, yra šilumos laidumo koeficientas (k). Jis yra lygus šilumos srautui, kuris perduodamas per medžiagą, esant nusistovėjusiam ant medžiagos paviršiaus 1° C temperatūrų skirtumui.
12.    Tos pačios mineralinės sudėties statybinių medžiagų šilumos laidumas labiausiai priklauso nuo jų tankio ir drėgnumo. Šilumos laidumas taip pat priklauso ir nuo medžiagos temperatūros.
13.    Didėjant tos pačios mineralinės sudėties medžiagos tankiui didėja jos šilumos laidumas. Didėjant tankiui mažėja medžiagos struktūroje oru užpildytų porų kiekis. 0,10-2,0 mm dydžio porose esančio oro šilumos laidumo koeficientas 0,024-0,030 W/(m2.K), o tankaus mineralinės kilmės karkaso šilumos laidumo koeficientas yra apie 100-300 kartų didesnis. Statybinių medžiagų šilumos laidumas priklauso nuo. abiejų dedamųjų savybių.
 
Norint matyti daugiau, reikia tapti STATAI vartotoju