07.______ATNAUJINTA______Medinių konstrukcijų įrengimo darbai_v3_2012.04.06

ST 121895674.205.01.05:2012  "Medinių konstrukcijų įrengimas"
Rengė:  dr. Martynas Malakauskas, inž. Kęstutis Malakauskas. Recenzavo:  Inž. Robertas Dargis, Inž. Algimantas Jarašiūnas, Inž. Julius Jauniškis, Inž. Kęstutis Grimalis, Inž. Lionginas Sakalauskas   © LIETUVOS STATYBININKŲ ASOCIACIJA   Reg. Nr. 2012-03-07. Įsakymo Nr. 7
 
Taisyklės įsigalioja nuo 2012-04-06.
 
TURINYS
 
 
 
1.                  Lietuvos statybininkų asociacijos statybos taisyklės ST 121895674.205.01.05:2012 „Medinių surenkamų konstrukcijų įrengimo darbai“ parengtos laikantis STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ [5.1]. Statybos taisyklės yra normatyvinių statybos techninių dokumentų sistemos dalis, priklausanti savanoriškai taikomų normatyvinių statybos techninių dokumentų sričiai. Rengiant Taisykles vadovautasi galiojančiais normatyviniais dokumentais, bei sertifikuotų Lietuvoje medžiagų, gaminių ir konstrukcijų gamintojų rekomendacijomis.
2.                  Šios statybos taisyklės reglamentuoja atliekamų statybos darbų būdus, kokybės reikalavimus ir taikomos vykdant surenkamų gelžbetoninių, metalinių ir medinių konstrukcijų montavimo darbus.
3.                  Statybos taisyklėse technologinių procesų kokybės ir kontrolės valdymo sistema, paremta bendraisiais vidaus kokybės vadybos principais, aprašytais LST EN ISO 9001:2001.
4.                  Statybos taisyklių reikalavimai yra privalomi visiems statybininkų asociacijos narių bei elektroninės Statybos taisyklių sistemos „STATAI“ narių sąraše esančių įmonių darbuotojams. Techniniai reikalavimai ir darbų kontrolė pateikti šių Taisyklių III skyriuje.
 
 
5.                  Statybos taisyklės parengtos laikantis tokių galiojančių normatyvinių dokumentų bei standartų:
5.1.         STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ (Žin., 2007, Nr 131-5326);
5.2.         STR 2.01.01(1):2005 “Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas” (Žin., 2005, Nr. 115-4195);
5.3.         www.statybostaisyklės.lt naudojimosi taisyklės.
 
 
6.        Medinėms statinių konstrukcijoms gaminti dažniausiai būtina naudoti spygliuočių medieną. Atspari lapuočių mediena naudojama kaiščiams, pagalvėms ir kitokioms svarbioms detalėms.
7.        Medinių konstrukcijų ilgaamžiškumui turi įtakos jų eksploatavimo aplinkos sąlygos. Mediena turi turėti natūralų ilgaamžiškumą konkrečiai aplinkos pavojingumo klasei arba turi būti numatytos atitinkamos priemonės jos apsaugai.
8.        Atsižvelgiant į eksploatacijos sąlygas, medinės konstrukcijos priskiriamos vienai iš eksploatavimo klasių:
8.1.          I eksploatavimo klasė – kai būdingas drėgmės kiekis spygliuočių medienoje ne didesnis kaip 12 % esant aplinkos temperatūrai 20º C ir santykinei drėgmei viršijant 65 %  tik keletą savaičių per metus;
8.2.          II eksploatavimo klasė – kai būdingas drėgmės kiekis medienoje ne daugiau 20 % esant aplinkos temperatūrai 20º C ir santykinei viršijant 85 % tik keletą savaičių per metus;
8.3.          III eksploatavimo klasė – kai eksploatacinės sąlygos lemia didesnį drėgmės kiekį negu II eksploatavimo klasėje.
9.         Mediena  rūšiuojama pagal stiprumą, remiantis reikalavimais, garantuojančiais, kad medienos savybės tinka naudoti ir yra patikimos.
10.     Medinėms konstrukcijoms naudojama vientisa ir klijuotoji mediena. Vientisosios medienos fizikinių ir mechaninių savybių charakteristinių rodiklių reikšmės pateiktos  1 lentelėje, o klijuotosios  medienos – 2 lentelėje.
 
1 lentelė. Vientisosios medienos fizikinių ir mechaninių savybių charakteristinių rodiklių reikšmės
 
Norint matyti daugiau, reikia tapti STATAI vartotoju