05.______ATNAUJINTA_____Betono ir G/B konstrukcijų montavimas

ST 121895674.01.02:2012  "Betono ir G/B konstrukcijų montavimas"
 

Rengė:  dr. Martynas Malakauskas, inž. Kęstutis Malakauskas. Recenzavo:   Inž. Ramūnas Narbuntas,  Inž. Dainius Smilgys, Inž. Kęstutis Grimalis, Inž. Vytautas Mamaitis
© LIETUVOS STATYBININKŲ ASOCIACIJA   Reg. Nr. 2012-03-07. Įsakymo Nr. 7
 
Taisyklės įsigalioja nuo 2012-04-06.

 

 
 
TURINYS
 
 
1.        Lietuvos statybininkų asociacijos statybos taisyklės ST 121895674.250.01.02:2012 „Betono ir G/B surenkamų konstrukcijų montavimo darbai“ parengtos laikantis STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ [5.1]. Statybos taisyklės yra normatyvinių statybos techninių dokumentų sistemos dalis, priklausanti savanoriškai taikomų normatyvinių statybos techninių dokumentų sričiai. Rengiant Taisykles vadovautasi galiojančiais normatyviniais dokumentais bei sertifikuotų Lietuvoje medžiagų, gaminių ir konstrukcijų gamintojų rekomendacijomis.
2.        Šios statybos taisyklės reglamentuoja atliekamų statybos darbų būdus, kokybės reikalavimus ir taikomos, vykdant surenkamų betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų montavimo darbus.
3.        Statybos taisyklėse technologinių procesų kokybės ir kontrolės valdymo sistema, paremta bendraisiais vidaus kokybės vadybos principais, aprašytais LST EN ISO 9001:2001.
4.        Statybos taisyklių reikalavimai yra privalomi visiems statybininkų asociacijos narių bei elektroninės Statybos taisyklių sistemos „STATAI“ narių sąraše esančių įmonių darbuotojams. Techniniai reikalavimai ir darbų kontrolė pateikti šių Taisyklių III skyriuje.
 
 
 

5.                  Statybos taisyklės parengtos laikantis tokių galiojančių normatyvinių dokumentų bei standartų:
5.1.            STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ (Žin., 2007, Nr 131-5326);
5.2.            STR 2.01.01(1):2005 “Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas” (Žin., 2005, Nr. 115-4195);
5.3.            www.statybostaisyklės.lt naudojimosi taisyklės.

 

 
 
 
 
6.        BENDROSIOS NUOSTATOS
6.1.         Statinio konstrukcijų montavimo darbai vykdomi pagal projekto sprendinius, statybos darbų technologinius projektus (toliau SDTP) ir šių statybos taisyklių reikalavimus.
6.2.         Statybiniams gaminiams ir konstrukcijoms tiekti sudaromos sutartys su gamintojais, kurių produkcija yra sertifikuota arba atitinka kokybės rodiklius.
6.3.         Surenkamieji betono ir gelžbetonio gaminiai į statybvietes transportuojami darbo padėtyje (išskyrus kolonas ir kai kuriuos kitus gaminius). Jei galima, dar neiškrovus gaminių iš transporto priemonės, statybos vadovas patikrina ar gaminiai atitinka važtaraštyje pateiktą informaciją: gaminių markę, jų kiekį, kokybę, techninės kontrolės antspaudus. Tuo atveju, kai pastebima gaminių defektų, surašomas defektų aktas ir informuojamas gamyklos atstovas. Sprendžiamas defektuoto gaminio pakeitimo klausimas.
 
Norint matyti daugiau, reikia tapti STATAI vartotoju