11_Mažatemperatūrinių spindulinių (sieninių ir lubinių) šildymo sistemų įrengimo darbai

ST 121895674.300.10.07:2016 MAŽATEMPERATŪRINIŲ SPINDULINIŲ (SIENINIŲ IR LUBINIŲ) ŠILDYMO SISTEMŲ
ĮRENGIMO DARBAI
Parengė:       LIETUVOS STATYBININKŲ ASOCIACIJA
Darbo vadovas:  
Gintautas Ručinskas
Recenzavo:  VŠĮ Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras
Teikė medžiagą:
Mantas Ruplėnas (UAB TECE BALTIKUM)  
Mindaugas Karalius (UAB Wavin Baltic)
Ramūnas Kašėta (VIEGA GmbH & Co. KG
Mindaugas Budrys (UAB Tenko Baltic)
Gintautas Ručinskas (VŠĮ Energetikų mokymo centras) 
 
I SKYRIUS.  BENDROSIOS NUOSTATOS
 
1. Šis aprašas nustato pagrindinius grindinio šildymo sistemos įrengimo pastatuose  reikalavimus.
2.    Apraše nustatyti bendrieji pastato grindinio šildymo sistemos montavimo reikalavimai. Reikalavimai konkrečios paskirties pastatams ar inžineriniams statiniams pateikiami atitinkamuose statybos techniniuose reglamentuose ir norminiuose dokumentuose.
 
II SKYRIUS.  NUORODOS.
 
Įrengimo technologija paruošta laikantis šių normatyvinių dokumentų ir standartų:
  1. Lietuvos higienos normos HN 69:2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės vertės ir matavimo reikalavimai“ (Žin., 2004, Nr. 45-1485);
  2. „Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašas“ (Žin., 2009, Nr.143-6311; Žin., 2010, Nr.23-1093; Žin., 2011, Nr.97-4574; Žin., 2011, Nr.130-6180);
  3. „Šilumos tiekimo tinklų ir šilumą naudojančių įrenginių eksploatavimo taisyklės“ (Žin., 2010, Nr. 43-2084);