Dažnai užduodami klausimai

Čia rasite atsakymus į lankytojų dažniausiai užduodamus klausimus. Jei neradote atsakymo čia, užpildykite užklausos formą ir netrukus pasistengsime Jums atsakyti.

STATAI yra informacinė sistema, skirta tiems statybos dalyviams, kurie yra tiesiogiai susiję su statybos projektų įgyvendinimu.
Pagrindinis portalo tikslas – suformuoti minimalių statybos darbų technologijų ir kokybės reikalavimų sistemą – statybos taisykles. Šalia suformuoti gerosios statybų praktikos, žinių apie naujausias statybos technologijas centrą, ir sudaryti patogias sąlygas juo naudotis.
STATAI skirta visiems suinteresuotiems asmenims: statybos įmonių darbuotojams, užsakovams, gamintojams, statybos ekspertams, švietimo įstaigų darbuotojams, studentams ir privatiems asmenims, kuriems įdomi ir svarbi informacija apie statybos darbų technologijas, kokybės reikalavimus, darbuotojų apsaugos darbe priemones, naująsias technologijas ir gerąją statybos darbų praktiką.
 

1. STATAI statybos taisyklės – tai elektroninių statybos taisyklių sistema, susidedanti iš atskirų statybos darbų statybos taisyklių, reglamentuojančių statybos darbų atlikimo būdus ir kokybės reikalavimus.
2. Į elektroninę Lietuvos statybininkų asociacijos STATAI versijos apimtį yra įtrauktos:
· Lietuvos statybininkų asociacijos statybos taisyklės „Bendrieji statybos darbai“;
· Respublikinės langų ir durų gamintojų asociacijos „Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas“ statybos taisyklės;
· UAB „Knauf“ „Sausosios statybos sistemų iš gipso kartono plokščių ir metalo profilių montavimo darbai“ statybos taisyklės;
· UAB „Wavin“ pastatų ir lauko vandentiekio ir nuotekų inžinerinių sistemų įrengimo statybos taisyklės;
· Įvairios kitos statybos taisyklės.
Sistema nuolat atnaujinama ir papildoma naujomis Statybininkų asociacijos ir partnerių parengtomis taisyklėmis.
3. Elektroninės STATAI statybos taisyklės visiškai atitinka statybos techninio reglamento STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ reikalavimus ir pagal paskirtį gali būti naudojamos įmonės atliekamų statybos darbų technologijos ir kokybės reikalavimų reglamentavimui, įmonės atestacijai bei sutartiniuose santykiuose su kitais asmenimis.
4. STATAI e-statybos taisyklės įsigalioja įmonei tapus Lietuvos statybininkų asociacijos nare arba Statybos taisyklių elektroninės sistemos STATAI vartotoja, tik e-statybos taisykles patvirtinus įmonės vadovo tvarkomuoju dokumentu. Patvirtintos vadovo tvarkomuoju dokumentu, jos tampa privalomais minimaliais reikalavimais, vykdant atitinkamose taisyklėse aprašytus statybos darbus. STATAI vartotojas – tai komerciniais tikslais sistemą naudojanti įmonė ar fizinis asmuo, mokantis minimalų registracijos ir metinį mokestį (daugiau informacijos prie „Kitų klausimų“);
5. Elektroninės Statybos taisyklių sistemos naudojimosi tvarka nustatyta STATAI naudojimosi taisyklėse. Naudojant sistemos dokumentus būtina susipažinti su šiomis taisyklėmis ir jų laikytis.

 

Versija spausdinimuiVersija spausdinimui

Skiriami keturi internetinės statybos taisyklių sistemos (STATAI) vartotojų lygiai:
 
LSA nariai – tai juridiniai asmenys, Lietuvos statybininkų asociacijos nariai. Visi LSA nariai, kurie privalo mokėti LSA nario mokestį, naudojasi Statybos taisyklėmis ir kitu Svetainės Turiniu nemokamai. LSA narių teisės ir pareigos nustatytos Lietuvos statybininkų asociacijos nuostatose. LSA nariai turi visas STATAI vartotojo teises ir pareigas. LSA narys, netekęs LSA nario statuso, atitinkamai netenka ir automatinės STATAI narystės, tačiau gali tapti STATAI vartotoju pagal šiose naudojimosi taisyklėse nustatytą tvarką.
 

STATAI vartotojas – tai juridinis asmuo, prisiregistravęs svetainėje ir naudojantis internetinės statybos taisyklių sistemos (STATAI) Statybos taisykles, patvirtinęs Statybos taisykles įmonės vadovo tvarkomuoju dokumentu bei mokantis nustatyto dydžio metinį mokestį. STATAI vartotojas, sumokėdamas mokestį, patvirtina sutartį su Administratoriumi, kad šias Statybos taisykles įteisino vadovo tvarkomuoju dokumentu ir laikosi jose nustatytų minimalių statybos reikalavimų, atlikdamas Statybos taisyklėse aprašytus darbus.
STATAI vartotojas turi teisę taisyklėse nurodyta tvarka ir tikslais naudotis Svetainės paslaugomis, gauti visą informaciją, oficialiai talpinamą Svetainėje, naudoti Statybos taisykles komerciniams tikslams, t.y. siekiant sau naudos, naudodamas Statybos taisykles įmonės atestacijai, sudarydamas sutartis su statybos užsakovais; kitiems šioms taisyklėms bei Lietuvos Respublikos įstatymams neprieštaraujantiems tikslais, nepažeisdamas Svetainės ir Svetainės Turinio kūrėjų nuosavybės ir autorystės teisių.
Sutartį vartotojas gali nutraukti prieš 7 kalendorines dienas, raštiškai įspėjęs Administratorių apie savo pageidavimą. Sumokėtas abonentinis mokestis tokiu atveju negrąžinamas. Per 30 kalendorinių dienų nepratęsus sutarties, nesumokėjus abonentinio mokesčio, sutartis su vartotoju nutraukiama ir vartotojas netenka, visų STATAI vartotojo teisių. Sutarties su klientu sudarymo metu naudotojui galiojusi Statybos taisyklių versija lieka teisėtai galioti visą sutarties terminą.

Registruoti vartotojai – tai fiziniai ir juridiniai asmenys, teisingai atlikę registraciją Svetainėje ir patvirtinę šią internetinės statybos taisyklių sistemos naudojimosi sutartį.

Neregistruotas vartotojas – tai atsitiktinis neprisiregistravęs, bet kokia apimtimi besinaudojantis Svetainės naudotojas. Prieš pradėdamas naudotis Svetaine, neregistruotas vartotojas privalo susipažinti su šiomis Svetainės naudojimosi taisyklėmis, nes, bet kokia apimtimi besinaudodamas Svetaine, privalo šių taisyklių laikytis. Jei su šiomis taisyklėmis nesutinka, vartotojas neturi teisės naudotis Svetaine. Neregistruoti vartotojai gali nemokamai naudotis visa Svetainėje esančia informacija tik asmeniniais nekomerciniais tikslais ir nepažeisdami autorinių Svetainės kūrėjų, Svetainės informacijos nuosavybės ir naudojimo teisių taip, kaip tai nurodo Lietuvos Respublikos teisės aktai ir ši sutartis.
 
Pastaba:
1. Visais atvejais Statybos taisykles draudžiama kopijuoti ir naudoti kitų informacinių portalų, vidinių informacinių sistemų bei popierinių ir elektroninių dokumentų informacijos kūrimo pagrindu, siekiant gauti tiesioginės ir netiesioginės naudos už šios informacijos platinimą ar teisę naudoti trečioms šalims. Šią informaciją draudžiama naudoti bet kokių kitų statybos taisyklių kūrimui be raštiško autorių sutikimo.
2. Ši sutartis galioja kiekvienam fiziniam ar juridiniam asmeniui, turinčiam savo registracijos numerį atskirai ir nepereina automatiškai jokiai kitai trečiai šaliai jokio kito susitarimo pagrindu.

 
 

Versija spausdinimuiVersija spausdinimui

Juridinių asmenų registracija: http://www.statybostaisykles.lt/user/register/juridinis
Juridiniams asmenims tikslinga registruotis sistemoje, tik siekiant tapti STATAI vartotoju arba Lietuvos statybininkų asociacijos nariu, sistemos vystymo partneriu arba rėmėju.
Juridinio asmens registruotas vartotojas neturi būti naudojamas kaip bendras įmonės darbuotojų vartotojas prisijungimo prie sistemos darbui. Jis skirtas pateikti duomenis apie įmonę sistemoje bei pateikti paraiškas tapti STATAI vartotoju ar Asociacijos nariu.
Fizinių asmenų registracija: http://www.statybostaisykles.lt/user/register/fizinis
Įmonių darbuotojai bei privatūs asmenys, naudojantys sistemoje STATAI pateiktą informaciją ir dokumentus komerciniams ar nekomerciniams tikslams, registruojasi kaip fiziniai asmenys.

1. Lietuvos statybininkų asociacijos nariai šias taisykles naudoja nemokamai ir jiems papildomai registruotis sistemoje nereikia. LSA narių sąrašas yra Asociacijos tinklapyje – www.statybininkai.lt.
 
2. Lietuvos statybininkų asociacijos nariai, šakinių asociacijų nariai, gali taip pat naudoti statybos taisykles nemokamai, tik užsiregistravę internetinėje statybos taisyklių sistemoje STATAI, ir pareiškę norą naudoti statybos taisykles. Šakinių asociacijų narių, galinčių naudoti statybos taisykles nemokamai, sąrašas:

  • Respublikinės langų ir durų gamintojų asociacijos nariai – www.languasociacija.lt;
  • Lietuvos santechnikų asociacijos nariai – www.litsa.lt.

3. STATAI vartotojas turi teisę svetainėje naudoti Statybos taisykles komerciniams tikslams, t.y. siekiant sau naudos naudodamas Statybos taisykles įmonės atestacijai, sudarydamas sutartis su statybos užsakovais ir kitiems šioms taisyklėms bei Lietuvos Respublikos įstatymams neprieštaraujantiems tikslais, nepažeisdamas Svetainės ir Svetainės Turinio kūrėjų nuosavybės ir autorystės teisių.
 
4. Visa informacija apie statybos taisyklių naudojimosi tvarką yra http://www.statybostaisykles.lt/privatumo_politika. Informacija apie mokesčių dydžius, apmokėjimo tvarką ir kita informacija yra pateikta tinklapyje www.statybostaisykles.lt, dažniausiai užduodamų klausimų (DUK) atsakymuose.
 
5. Visi kiti juridiniai asmenys ir visi fiziniai asmenys gali naudotis internetine statybos taisyklių sistema STATAI nemokamai tik nekomerciniais ar asmeniniais tikslais.
 

STATAI vartotojais (tik siekiant komerciniais tikslais naudotis e-statybos taisyklėmis) gali tapti tik:
1. Juridiniai asmenys, prisiregistravę elektroninėje statybos taisyklių svetainėje;
2. Susimokėję nustatyto dydžio registracijos ir metinį naudojimosi statybos taisyklių sistema mokestį;
3. Taisyklių naudojimą patvirtinę įmonės vadovo įsakymu;
Įvykdžius apmokėjimą už paslaugas, būtina mokėjimo kvito bei vadovo įsakymo kopijas siųsti STATAI administratoriui elektroniniu paštu projektuvaldymas@statybininkai.lt arba faksu 85 212 5901.
STATAI vartotojų sąraše įmonė aktyvuojama, tik STATAI administratoriui gavus nurodytus duomenis.
 

Nuo 2016.05.02 „STATAI“ nariams taikomi šie mokesčiai:
1.      Metinis statybos taisyklių naudojimo mokestis pateikiamas šioje lentelėje.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14VS2RMc96uFX6FpBYappK11iN18KPkB4S-dqC4dm6nk/edit#gid=0
Pastaba: Naudotojui nutraukus sutartį su Administratoriumi, sumokėti mokesčiai negrąžinami.
 
 
 

Mokesčio mokėjimo tvarka:
Už statybos taisykles galima mokėti tiesiogiai per www.statybostaisyklės.lt tinklapį arba pervedant mokėjimo sumą į Lietuvos statybininkų asociacijos banko sąskaitą, būtinai nurodant mokėjimo paskirtį: „Už naudojimąsi STATAI statybos taisyklėmis ir perkamo statybos taisyklių paketo pavadinimą" 
LIETUVOS STATYBININKŲ ASOCIACIJOS REKVIZITAI:
       Lukiškių g. 5–501, Vilnius LT-01108
       Įmonės kodas 121895674
       a/s LT64 7044 0600 0112 2012
       AB SEB bankas b/k 70440
       Organizacija yra ne PVM mokėtoja
1. Vykdydami mokėjimą, įsitikinkite, kad įmonė yra užregistruota internetinėje statybos taisyklių sistemoje www.statybostaisykles.lt, užpildant juridiniam asmeniui skirtą registracijos formą http://www.statybostaisykles.lt/user/register arba tiesiog atsiųskite įmonės kontaktinius duomenis į elektroninį el. pašto adresą projektuvaldymas@statybininkai.lt. Mes atliksime įmonės registraciją už Jus.
2. Sistemoje neužregistruotos įmonės, STATAI administratorius negalės įtraukti į STATAI vartotojų e-sąrašą.
3. Gavę STATAI statybos taisyklių naudojimosi (STATAI vartotojo) mokesčio pervedimą, išsiųsime Jums registracijos anketoje nurodytu įmonės elektroninio pašto adresu mokėjimo PVM sąskaitą-faktūrą.
 

Statybos taisyklės įmonėje turi būti patvirtintos įmonės vadovo tvarkomuoju dokumentu – įsakymu.
Rekomenduojama statybos taisyklių patvirtinimo įmonėje įsakymo formuluotė:
 
                                                        ĮSAKYMAS
                               DĖL STATYBOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
                                                          Data. Nr.
 
ĮSAKAU:
1. Nuo 2010 m. ................mėn. ... d. vykdyti statybos darbus, vadovaujantis elektroninės statybos taisyklių sistemos www.statybostaisykles.lt statybos taisyklėmis.
2. Galiojanti statybos taisyklių versija laikoma sutarties su užsakovu pasirašymo metu galiojanti naujausia elektroninių statybos taisyklių versija, nebent kitaip būtų nurodyta sutartyje.
3. Su priimtomis  statybos taisyklėmis būtina supažindinti su statybos vykdymu susijusius įmonės darbuotojus. Taisyklės yra privalomas dokumentas, kuriuo būtina vadovautis visiems įmonės darbuotojams atliekant statybos darbus.
                       
                        Direktorius                                         Vardas Pavardė
Pastaba:
Jeigu įmonė atskiriems/specialiems darbams naudoja savo parengtas ir recenzuotas statybos taisykles, konkrečių kitų gamintojų ar tiekėjų parengtas taisykles, tai šis įsakymas gali būti papildytas atitinkamais punktais.
Pavyzdys:
ĮSAKAU:
1.         Nuo 2010 m. ................mėn. ... d. vykdyti statybos darbus, vadovaujantis elektroninės statybos taisyklių sistemos www.statybostaisykles.lt statybos taisyklėmis.
2. Galiojanti statybos taisyklių versija laikoma sutarties su užsakovu pasirašymo metu galiojanti naujausia elektroninių statybos taisyklių versija, nebent kitaip būtų nurodyta sutartyje.
3. Su priimtomis  statybos taisyklėmis būtina supažindinti su statybos vykdymu susijusius įmonės darbuotojus. Taisyklės yra privalomas dokumentas, kuriuo būtina vadovautis visiems įmonės darbuotojams atliekant statybos darbus.
4. Atliekant kelių ir gatvių tiesimo ir remonto darbus vadovautis „Kelių ir gatvių tiesimo ir remonto darbai“ ST 120793378.05:2007 parengtomis statybos taisyklėmis.
5. Atliekant hidrotechninės statybos darbus vadovautis „Hidrotechninės statybos darbai“ ST 120793378.05:2010 parengtomis statybos taisyklėmis.
 

Norint tapti LSA nariu reikia ant firminio įmonės blanko užpildyti laisvos formos prašymą kartu nurodant įmonės atestato numerį (taikoma statybos ir projektavimo įmonėms) ir parengti trumpą minimalios apimties įmonės pristatymą. Jaunesnėms nei 2 m. įmonėms būtinos rekomendacijos iš esamų LSA narių. Šiuos dokumentus atsiųsti el. pašto adresu info@statybininkai.lt, faksu 8 212 59 01 registruotu laišku arba užnešti į asociacijos sekretoriatą Vilniuje adresu Lukiškių 5–501, LT-01108. Prašymai nagrinėjami ir pateikiami LSA prezidiumui pagal LSA įstatuose nustatytą tvarką.
Daugiau skaityti čia.

Teikiant dokumentus atestacijai, įmonė privalo pateikti naudojamas statybos taisykles.
Pranešame, kad STATAI vartotojams užtenka SPSC pateikti įmonės direktoriaus patvirtintą įsakymą ir sąskaitą faktūrą. Jokių papildomų patvirtinimo dokumentų ar taisyklių pateikti nebereikia.
 

Galimybės Neregistruotas Registruoti vartotojai Juridiniai vartotojai Fiziniai vartotojai LSA narys
Mato apie mus Taip Taip Taip Taip Taip
Mato partneriai Taip Taip Taip Taip Taip
Mato atsiliepimai Taip Taip Taip Taip Taip
Mato DUK Taip Taip Taip Taip Taip
Skaito statybos taisyklių naujienas Taip Taip Taip Taip Taip
Dalyvauja apklausose Taip Taip Taip Taip Taip
Mato neatitiktiniai statybos prodyktai Taip Taip Taip Taip Taip
Gali pirkti statybos taisyklės Ne Taip Taip Taip Taip
Mato statybos taisyklės Ne Ne Taip Taip Taip
Gali parsisiųsti statybos taisyklės Ne Ne Ne Ne Taip
Mato statybos technologijos Ne Ne Taip Taip Taip
Gali parsisiųsti technologijas Ne Ne Taip Taip Taip
Mato profesiniai standartai Ne Ne Ne Ne Taip
Gali parsisiųsti profesiniai standartai Ne Ne Ne Ne Taip
Mato ir gali parsisiųsti naudinga informacija Ne Ne Taip Taip Taip
Mato statybos teisė Ne Ne Ne Ne Taip
Gali parsisiųsti statybos teisė Ne Ne Ne Ne Taip
Gali prenumeruoti naujienlaiškius Ne Taip Taip Taip Taip
Gali komentuoti Ne Taip Taip Taip Taip
Mato STATAI vartotojai duomenis Ne Ne Ne Ne Taip
Gali užeiti į vartotojo kortelę Ne Ne Ne Ne Taip
Nuolaida perkant reklama STATAI portale Ne Ne Taip Taip Taip
Nuolaida LSA seminaruose ir konferencija Ne Ne Taip Taip Taip
Nuolaida  kortelei STATYBININKAMS Ne Ne Ne Ne Taip

Patikrinkite ar tikrai jungiatės prie Jums priskirtos nario kortelės. Dažnai įmonės susikuria kelias nario korteles ir jungiasi prie sistemos naudodamiesi klaidingus prisijungimo duomenis. Juos galite patikrinti pasinaudodami šia nuoroda http://www.statybostaisykles.lt/user/password

1. Patikrinkite ar tikrai jungiatės prie Jums priskirtos nario kortelės. Dažnai įmonės susikuria kelias nario korteles, tačiau Vartotojo teisės būna priskirtos tik vienai Nario kortelei.
2. Vartotojas nėra STATAI vartotojas t.y. nėra įsigijęs statybos taisyklių paketo (-ų).
3. Pasibaigė STATAI vartotojo naudojimosi laikotarpis.

 

STATAI vartotojo naudojimosi instrukcija pateikta šioje nuorodoje ČIA

 

 STATAI sistemos kainodara pateikta šioje nuorodoje ČIA

Įmonių darbuotojai turi registruotis kaip fiziniai asmenys. Įmonė kaip juridinis asmuo turi būti registruojamas tik vieną kartą. Užmiršus slaptažodį prašome panaudoti slaptažodžio priminimo funkciją arba kreiptis į STATAI administratorių.
Norint suformuoti darbuotojų ryšį su įmonę, būtina registruotis naudojant darbuotojui priskirtą įmonės e_pašto adresą. Darbuotojui naudojimosi teises patvirtina Vartotojo nario kortelės  atsakingas asmuo arba STATAI administratorius.
Jei STATAI sistemoje užsiregistravę darbuotojai priklauso LSA narių ar STATAI narių įmonėms, tai šie fiziniai asmenys turi teisę naudotis sistema tokiomis pačiomis teisėmis kaip įmonės.